I testet har modernare braskaminer jämförts med två äldre braskaminer från 1980- och 1990-talet. Testet är det största test av braskaminer som Energimyndighetens hittills har gjort.

Testet visar att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen med upp till 20 procent och att utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85
procent. Utsläppen av stoft minskar med 60-80 procent i moderna braskaminer.

Mycket att vinna med en modern braskamin

Du och dina grannar är de största vinnarna om du byter ut din gamla kamin till en modern. Testet visar att du kan minska föroreningarna till utomhusluften kraftigt och samtidigt minska dina uppvärmningskostnader.

Att vedförbrukningen minskar innebär att dina uppvärmningskostnader minskar och att du inte behöver hugga och klyva lika mycket ved. Med lägre miljöutsläpp minskar också påverkan på din hälsa och på miljön.

Uppvärmning eller trivseleldning

För att få en så bra och väl fungerande uppvärmning som möjligt är det viktigt att välja en braskamin med rätt effekt för ditt hus och dina behov. Ta hjälp av installatören så att du får en braskamin som är lagom stor, beroende på dina önskemål och behov. Har braskaminen för låg effekt i förhållande till ditt hus kan det innebära att du får elda oftare och att du kanske ändå inte får tillräckligt varmt. Ger kaminen istället för mycket värme ökar kostnaderna i onödan och verkningsgraden blir sämre då du inte kan elda optimalt.

Effekten är från fem upp till tio kilowatt för de testade braskaminerna
De testade braskaminerna har en effekt från som lägst fem kilowatt upp till tio kilowatt. I tabellen är braskaminerna sorterade i storleksordning med de minsta modellerna först.

Verkningsgraden varierar även bland nya braskaminer

I testet har ingått att mäta braskaminernas effektivitet, verkningsgrad i procent. Ju högre siffra desto effektivare är braskaminen, men jämför även storleken. De flesta testade braskaminerna har en verkningsgrad mellan 75 och 80 procent, men det finns variationer, från som lägst 63 procent upp till 80 procent. De äldre braskaminerna är jämförelsevis stora, vilket betyder att de har hög effekt, verkningsgraden är 59 procent för 1980-talskaminen respektive 66 procent för kaminen från 1990-talet.

En kamin med hög verkningsgrad kan ge lägre utsläpp eftersom det går åt mindre mängd ved för att få samma mängd värme som med en kamin med lägre verkningsgrad.

Att värma med ved är klimatsmart

Ved är ett förnybart och inhemskt bränsle. Att elda med ved är klimatsmart, om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt. Utsläppen påverkar din hälsa och miljön, främst lokalt men även globalt.

Utsläpp från dålig förbränning påverkar hälsan och miljön

I testet har vi mätt upp hur mycket miljöutsläpp som bildas och släpps ut via skorstenen när du eldar i braskaminen. I mätningen ingår fyra olika utsläpp, kolmonoxid (CO), oförbrända kolväten (OGC), kväveoxid (Nox) och stoft (partiklar). När du jämför testresultaten så tänk på att en braskamin med låga utsläpp av ett ämne kan ha höga utsläpp av ett annat ämne. Tillverkarna själva lyfter ofta verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid i sin produktinformation.

Tio gånger skillnad i utsläpp av oförbrända kolväten

Om man byter från en äldre kamin till en ny så minskar utsläppen av oförbrända kolväten med 50 till 85 procent. Oförbrända kolväten förkortas OGC, utifrån den engelska benämningen, Organic Gaseous Carbon. Testet visar att det också är stora skillnader i utsläpp mellan nya braskaminer, braskaminen med högst utsläpp släpper ut tio gånger mer oförbrända kolväten än den med lägst utsläpp.

Stora skillnader i utsläpp av stoft

Byter man från en äldre kamin till en bra modern kamin minskar utsläppen av stoft med 60 till 80 procent. Det finns även stora skillnader i utsläpp mellan nya braskaminer. Kaminen med högst utsläpp av stoft (partiklar) släpper ut elva gånger mer än den med lägst utsläpp. Stoft är små föroreningar som finns i rökgaserna och består av bland annat sot. Stoft påverkar hälsan, främst andningsvägarna, hjärta och blodkärl och bidrar till att öka den del av dödligheten som beror på luftföroreningar.

Läs mer om vedeldning på Naturvårdsverkets webbplats.

Läs mer i Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt.

Så här har vi fått fram jämförelsen för miljöutsläpp

När det gäller minskningen i miljöutsläpp har vi utgått från testresultaten för de två braskaminerna från 1980- och 1990-talet och jämfört med medelvärdet för de fem moderna kaminerna med lägst utsläpp.

Alla braskaminer har testats med björkved i rätt längd

I testet används björkved med en fukthalt på 15 till 20 procent. Då braskaminerna är anpassade för olika vedlängder har man använt den vedlängd tillverkaren rekommenderar i bruksanvisningen.

Moderna braskaminer är lufttäta på insidan

Moderna braskaminer är lufttäta jämfört med äldre kaminer. Då är det lättare att reglera luftflödet och få förbränningsluften dit man vill, vilket ger effektivare förbränning och lägre utsläpp.

Bra om braskaminen kan anslutas till uteluften

Till all förbränning behövs luft, syre. Om braskaminen kan använda kall luft utifrån istället för att ta av inomhusluften blir både uppvärmningen och förbränningen bättre. Utomhusluften är kallare och syrerik och redan uppvärmd inomhusluft behöver inte gå till spillo. Tio braskaminer kan anslutas till utomhusluften. Hur braskaminen installeras kan också påverka ventilationen i huset, läs mer i Bra att veta.

Utsidan lika viktig som insidan

Braskaminen är en inredningsdetalj där även utsidan är viktig. De testade braskaminerna är i stålplåt eller gjutjärn och några är beklädda med täljsten, som håller värmen lite längre.

Självstängande lucka ökar säkerheten – men du behöver skyddshandske

11 braskaminer har självstängande eldstadslucka, vilket är bra för säkerheten och undrelättar för dig som eldar och fyller på ved. Tänk på att luckan och handtaget kan bli mycket heta. Till braskaminerna följer det med en skyddshandske, som ska användas när du öppnar och stänger den varma luckan.

Asklåda underlättar för dig vid tömning

13 braskaminer har en asklåda där askan samlas upp, vilket underlättar när du ska göra rent och aska ur braskaminen. Läs mer om skötsel och hur du hanterar askan i Bra att veta.

Mått vikt och anslutning av rökrör

Av tabellen framgår braskaminernas mått och vikt och om anslutningen för rökröret sitter på toppen eller på baksidan av kaminen. Båda varianterna fungerar lika bra, det som avgör är vad som passar bäst i ditt hus. De flesta testade braskaminer har anslutning både på toppen och på baksidan, vilket ökar dina valmöjligheter. Det finns tre kaminer i testet som enbart har anslutning på toppen. Beroende på var braskaminen installeras ansluts andra sidan av rökröret till skorstenen, via taket eller via ytterväggen.

Bruksanvisningar innehåller viktig information

Alla braskaminer förutom en har bruksanvisning på svenska. Här finns viktig information som hur du ska elda i kaminen, vilken längd veden ska ha och hur mycket ved du maximalt kan fylla på per timme, samt vilket underhåll och service som behövs. För att få bästa verkningsgrad och lägst utsläpp är det viktigt att du eldar enligt instruktionerna som följer med kaminen.