Testlab har testat åtta modeller av FTX-aggregat. Testet visar att om du installerar ett FTX-system i ett tätt hus kan du göra en energibesparing på mellan 3 000 och 6 000 kWh per år. Mest energi går att spara in norra Sverige.

Temperaturverkningsgrad

Provning av temperaturverkningsgraden har endast mätts vid luftflödet 45 liter per sekund, lämpligt för hus på 130 m². Tillverkarna anger ofta temperaturverkningsgrad, men i vårt test har också energibesparingen beräknats.

Energibesparing

Resultaten visar, med ett undantag, att skillnaden i energibesparing mellan de olika modellerna är liten. Däremot har installation och injustering av systemen större betydelse för hur stor energibesparingen blir.

För att FTX-ventilationen ska fungera optimalt måste huset vara tätt. Det kan skilja 2 200 kWh per år i energibesparing mellan ett tätt och otätt hus på 130 m², i Norrland, medan skillnaden är 1 400 kWh i mellersta Sverige. Energibesparingen är beräknad jämfört med hus som har frånluftsventilation. De äldre husen antas vara otätare än de nyare husen.

80-talsaggregat

Ett aggregat från 1980-talet kan vid ett flöde på 45 liter per sekund (130 m²) antas ha en temperaturverkningsgrad på 60–65 procent, samt en total eleffekt på 150 W. Om man istället installerar ett nytt FTX-aggregat och samtidigt tätar huset blir besparingen nästan lika stor som för ett nytt tätt hus. Ett av de testade aggregaten är endast marginellt bättre än aggregatet från 80-talet. De övriga provade aggregaten är avsevärt bättre än 80-talsaggregaten

Filter

Alla aggregaten utom ett har tilluftsfilter med klass 7, medan ett har klass 5. Tre av aggregaten har även klass 7 på frånluftsfiltret, medan tre har grovfilter med klass 3 och ett klass 4. För grovmaskiga frånluftsfilter ger nedsmutsade värmeväxlare, vilket gör att energieffektiviteten minskar.

Filterkostnaden varierar, vilket bland annat beror på kvaliteten och på hur ofta de behöver bytas. När du jämför pris på filter så titta också på hur många byten tillverkaren rekommenderar per år. Av tabellen framgår vilka filter FTX-aggregaten har testats med.

Ljudeffektnivå

I testet har också ingått att mäta ljudeffekten. Värdena visar hur mycket FTX-aggregaten låter i från- och tilluftskanal samt till omgivningen. Ljudet i rummet kan variera beroende på ventiler och rördragning, ljuddämpare, spjäll, don med mera.

Användarvänlighet

I testet har även ingått att bedöma användarvänligheten med fokus på användandet av kontrollpanelen. De menyer som installatörerna använder vid installation och injustering av systemet har inte kommenteras, men dessa kan i vissa fall vara svåra att justera in rätt flöde på, eftersom fläktinställningarna sker i mycket stora steg eller med hoppande mellan olika nivåer i menyn.

Samma modeller redovisas med tre olika luftflöden för att täcka in tre storlekar på bostäder, ca 85 m² (flöde 30 liter per sekund), 130 m² (flöde 45 liter per sekund) och 190 m² (flöde 67,5 liter per sekund). Välj tabell beroende på vilken boyta du har.

Välj Tillverkare Modell Pris (med moms) Elförbrukning per år
Enervent AB Pingvin EVO ED 32 500  kr 610  kWh/år
Flexit SL4 RER EC 24 200  kr 816  kWh/år
Fläkt Woods AB RDKR 24 195  kr 823  kWh/år
Luftmiljö AB REGO 0200 VE-N-AC-C4 17 060  kr 1 165  kWh/år
REC Indovent AB RT 250S-EC 28 750  kr 456  kWh/år
Systemair AB VR400 DC 24 373  kr 681  kWh/år
Swegon AB ILTO R80 EC 20 000  kr 661  kWh/år
Östberg AB HERU 90T EC2 21 125  kr 712  kWh/år
Markera alla
Avmarkera alla

I mitten av 1970-talet infördes regler om att våra hus måste bli tätare. Självdrag som ventilation räckte inte, utan husägare var tvungna att installera mekanisk ventilation. Den enklaste typen är frånluftsventilation.

Luften (frånluften) sugs ut från rum som kök, badrum samt tvättstuga med hjälp av en fläkt och ny, frisk luft (tilluft) sugs in genom ventiler och otätheter i huset till följd av undertrycket som bildas. Med ett FTX-system sugs tilluften in mekaniskt genom särskilda kanaler och värms upp av den uppvärmda frånluften som är på väg ut från huset. På detta sätt tas värmen tillvara och du sparar energi.

Hur fungerar ett FTX-system?

F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. Aggregaten kan placeras antingen på vinden eller inne i bostaden. I ett FTX-system går till- och frånluften i skilda kanaler. Den använda och uppvärmda luften som finns i bostaden leds genom värmeväxlaren, där den hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in. Både till- och frånluften filtreras och den uppvärmda tilluften leds därefter ut till sovrum och vardagsrum. Filtreringen gör att inomhusluften blir renare. Att till- och frånluften går i separata kanaler gör att systemet även är lämpligt att installera i radonhus, eftersom förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation.

En förutsättning för att FTX-systemet ska fungera optimalt är att huset är tätt.

Plattvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare

Det finns olika typer av värmeväxlare i FTX-aggregaten. De två vanligaste är roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare, som också kallas korsströmsvärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare. Den roterande värmeväxlaren har ett roterande hjul med veckade aluminiumprofiler, där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften. Roterande värmeväxlare har ofta något högre verkningsgrad än plattvärmeväxlaren och behöver inte frostas av.

I plattvärmeväxlaren passerar till- och frånluften varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtarna och den kalla tilluften tar upp värmen. En plattvärmeväxlare behöver frostas av när det är minusgrader ute, men detta sker i regel automatiskt genom att ventilationen stoppas ett par minuter några gånger om dagen.

Styr ventilationen efter behov

En fördel är att kunna styra och kontrollera luftflödet i FTX-systemet. Styrningen kan vara automatisk eller manuell. Minimikravet för luftflödet i svenska bostäder är fyra liter per sekund och person. Med behovsstyrning kan flödet minska till hälften när ingen är hemma och öka när det är många personer i huset. Därmed används inte mer energi än nödvändigt för att få bra ventilation.

Luftfilter tar bort partiklar och smuts

Det finns ett filter i tilluftskanalen som hindrar partiklar från uteluften att förorena inomhusluften. I frånluftskanalen finns också ett filter som skyddar värmeväxlaren från att sättas igen.

Filter finns i olika klasser. De som används mest i småhus är filterklasserna F (finfilter) och G (grovfilter). Bokstäverna följs alltid av en siffra, ju högre siffra desto bättre rening. Filter som används i bostäder bör ha filterklass F7 eller högre i tilluftskanalen för att göra luften tillräckligt ren. Filtren måste bytas med jämna mellanrum, en eller oftast två gånger per år, helst på hösten efter pollenperioden, och priserna kan variera mycket. Bor du i storstad kan du behöva byta filter oftare än om du bor på landet.

Ljud

Moderna FTX-system har oftast en låg ljudeffektnivå. Bäst är att ha så låg lufthastighet som möjligt i kanalerna, vilket gör att ljudnivån minskar. Det som kan orsaka buller är dåliga ljuddämpare och felaktig montering samt för trånga kanaler som är dåligt isolerade. En stor mängd luft som trycks genom trånga kanaler ger hög ljudnivå medan samma mängd luft som trycks genom större kanaler inte låter alls. Även vibrationer från felaktigt monterade aggregat kan ge oönskade ljud. Buller kan vara svårt att åtgärda eftersom det kan bero på flera saker. Därför kan det vara klokt att anlita e