Energimyndighetens Testlab har i två omgångar testat pellets för uppvärmning. Alla de 27 testade pelletsfabrikaten håller generellt en hög och jämn kvalitet. Testet omfattar de egenskaper som påverkar förbränningen.

Bara pellets i säckar på 15-16 kilo har ingått i testen, pelletsen är 8 millimeter.

Dessa egenskaper har testats

 • Hållfasthet
 • Energiinnehåll
 • Volymvikt
 • Fukthalt
 • Askhalt
 • Asksmälttemperatur
 • Kemisk sammansättning

Bra hållfasthet och högt energiinnehåll

Testet visar att pelletsen har en mycket bra hållfasthet och att energiinnehållet ligger runt 5 kWh per kilo. Hög hållfasthet är bra eftersom det betyder att pelletsen klarar transporter och inmatningen från förrådet till pannan eller kaminen utan att smulas sönder. Energiinnehållet, som mäts i kilowattimmar per kilo (kWh/kg), ligger i nivå med kraven i standard i alla fall utom ett. Har pelletsen ett så högt energiinnehåll som 5 kWh per kilo betyder det att en säck på 16 kilo innehåller cirka 80 kWh. Pelletsen matas automatiskt från förrådet till brännaren och doseras efter volym, inte vikt, därför behöver volymvikten vara jämn så att du inte behöver justera om brännaren när du byter fabrikat.

Ger små mängder aska

Hur mycket aska pelletsen lämnar efter sig och hur hög asksmältstemperaturen blir är också viktig så att inte askan smälter redan i brännkoppen och orsakar driftstopp. Askhalten för de testade pelletsfabrikaten är låg och varierar mycket lite, det betyder att du inte behöver ta bort aska lika ofta. Flera av pelletsfabrikaten har en asksmälttemperatur runt 1550°C, vilket är bra eftersom en temperatur under 1300°C kan leda till att askan börjar smälta redan i brännaren. Hög askhalt innebär att man måste aska ur brännaren oftare. Alla tillverkare klarar Svensk Standard gräns för askhalt med god marginal, och bara en tillverkare överskrider Svanens krav för askhalt som är ett par procentenheter lägre.

Regionala prisskillnader

Pelletsen säljs ofta regionalt och det finns stora variationer i pris bland annat beroende på var du bor och hur mycket pellets du köper per gång. En normalstor villa förbrukar 5-6 ton pellets per år. Ett ton pellets räcker till ungefär 4 900 kilowattimmar.

Innehållsdeklaration underlättar jämförelser

Hälften av pelletssäckarna har en innehållsdeklaration. Testet visar att det är stora skillnader mellan vad tillverkarna väljer att lyfta fram och hur informationen presenteras. Det finns idag inga krav på att tillverkarna ska innehållsdeklarera pelletsen, men det skulle underlätta om det fanns gemensamma krav på vad som ska ingå och hur den ska utformas så att den blir begriplig och lätt för konsumenten att jämföra innan de ska handla.

Av deklarationen på varje pelletssäck bör det tydligt framgå

 • Hållfasthet
 • Volymvikt
 • Energiinnehåll
 • Fukt- och askhalt
 • Hur förpackningen ska källsorteras
 • Kontaktuppgifter till tillverkaren

Skärpt internationell standard behövs

Det finns en svensk standard för att mäta kvaliteten på pellets och inom kort kommer det en europeisk standard. Energimyndigheten anser att båda dessa standarder ställer för låga krav på pelletsen. Svanen är en frivillig märkning som har tuffare krav än svensk standard.

Testet visar att tillverkarna ofta uppfyller kraven i den svenska standarden, med god marginal, även för svanenmärkningen.

Klimatsmart biobränsle

Pellets är biobränsle som är klimatneutralt eftersom det inte släpper ut mer koldioxid än vad det växande trädet, som pelletsen kommer ifrån, en gång tog upp. I testet har det ingått att analysera den kemiska sammansättningen, mängden klor, svavel och kväve som finns i pelletsen. Höga halter av klor kan på sikt orsaka korrosion i pannan, kaminen eller skorstenen. Både svavel och kväve bidrar till att öka försurningen. Ett av fabrikaten hade för höga värden på svavel. I övrigt klarade de testade pelletsfabrikaten både kraven i svensk standard och för svanen.


Tillbaka
Svanenmärkning frivillig märkning
Testad
Den månad och det år som testet publicerats.
Pris per ton
Priset är ett ungefärligt pris, per ton i småsäck och med moms. Transport ingår i de flesta fall, dock varierar det hur långa transporter som ingår i det angivna priset. Hämtpris betyder att det tillkommer kostnad för transport. Det finns stora variationer i priiset mellan olika regioner och det varierar också beroende på hur mycket pellets du köper åt gången. Det angivna priset gäller oftast bara om du köper flera pallar samtidigt.
Hållfasthet
Anges i procent. Ju högre siffra desto bättre. Hur bra pelletsen klarar av att hanteras och transporteras utan att smula sönder. Alla testade pelletsfabrikat är levererade i säckar på 15-16 kilo.
≥ 97,5 %
Energiinnehåll
Energiinnehåll kallas även värmevärde. Anges både som kilowattimmar per kilo (kWh) och megajoule (MJ) per kilo. Megajoule omvandlas till kilowattimmar enligt formeln: MJ/3,6 = kWh. Ett energiinnehåll på 5 kWh/kg betyder att en pelletssäck på 16 kilo innehåller 80 kWh.
kWh/kg ≥ 4,75 kWh/kg
MJ/kg ≥ 17,1 MJ/kg
Volymvikt
Är ett mått på densiteten och visar hur många kilo pellets som rymms på en kubikmeter(m³). Skruven som matar pelletsen från förrådet till brännaren doserar efter volym, därför är en jämn volymvikt betydelsefullt så att du inte behöver justera om brännaren vid varje ny leverans eller när du byter pelletsfabrikat.
630-700 kg/m³, 700-780 kg/m³
Fukthalt viktprocent
Fukthalten i pelletsen som procent av vikten. Ju lägre siffra desto bättre.
< 10,0 %
Askhalt viktprocent
Anger hur mycket aska pelletsen ger i procent av vikten. Ju lägre siffra desto mindre aska, vilket underlättar eftersom du inte behöver aska ur lika ofta.
≤ 0,5 %
Asksmälttemperatur
Den temperatur då askan från pelletsen börjar smälta. Ju högre siffra desto bättre. Alla fabrikat i detta test har betydligt högre asksmälttemperatur än vad som krävs för svanenmärkning (1300ºC).
≥ 1 300ºC
Kemisk sammansättning
Mängden klor, svavel och kväve som finns i pelletsen. Alla fabrikaten i testet klarade kraven för svensk standard och svanen med god marginal.
Innehållsförteckning på säcken
Det är inget krav på att tillverkarna måste deklarera vad pelletsen innehåller. De deklarationer som finns varierar i omfattning och är mer eller mindre begripliga.
Övrigt
Här anges övrig information som kan vara bra att veta. Är fältet tomt finns inga övriga upplysningar.
Webbadress
Tillverkarens webbadress, i något enstaka fall E--postadress eller telefonnummer.

Tabellguide

Leverantör
Tillverkaren eller importörens namn.

Testad
Den månad och det år som testet publicerats.

Pris per ton
Priset är ett ungefärligt pris, per ton i småsäck och med moms. Transport ingår i de flesta fall, dock varierar det hur långa transporter som ingår i det angivna priset. Hämtpris betyder att det tillkommer kostnad för transport. Det finns stora variationer i priiset mellan olika regioner och det varierar också beroende på hur mycket pellets du köper åt gången. Det angivna priset gäller oftast bara om du köper flera pallar samtidigt.

Hållfasthet
Anges i procent. Ju högre siffra desto bättre. Hur bra pelletsen klarar av att hanteras och transporteras utan att smula sönder. Alla testade pelletsfabrikat är levererade i säckar på 15-16 kilo.

Energiinnehåll
Energiinnehåll kallas även värmevärde. Anges både som kilowattimmar per kilo (kWh) och megajoule (MJ) per kilo. Megajoule omvandlas till kilowattimmar enligt formeln: MJ/3,6 = kWh. Ett energiinnehåll på 5 kWh/kg betyder att en pelletssäck på 16 kilo innehåller 80 kWh.

Volymvikt
Är ett mått på densiteten och visar hur många kilo pellets som rymms på en kubikmeter(m³). Skruven som matar pelletsen från förrådet till brännaren doserar efter volym, därför är en jämn volymvikt betydelsefullt så att du inte behöver justera om brännaren vid varje ny leverans eller när du byter pelletsfabrikat.

Fukthalt viktprocent
Fukthalten i pelletsen som procent av vikten. Ju lägre siffra desto bättre.

Askhalt viktprocent
Anger hur mycket aska pelletsen ger i procent av vikten. Ju lägre siffra desto mindre aska, vilket underlättar eftersom du inte behöver aska ur lika ofta.

Asksmälttemperatur
Den temperatur då askan från pelletsen börjar smälta. Ju högre siffra desto bättre. Alla fabrikat i detta test har betydligt högre asksmälttemperatur än vad som krävs för svanenmärkning (1300ºC).

Kemisk sammansättning
Mängden klor, svavel och kväve som finns i pelletsen. Alla fabrikaten i testet klarade kraven för svensk standard och svanen med god marginal.

Innehållsförteckning på säcken
Det är inget krav på att tillverkarna måste deklarera vad pelletsen innehåller. De deklarationer som finns varierar i omfattning och är mer eller mindre begripliga.

Övrigt
Här anges övrig information som kan vara bra att veta. Är fältet tomt finns inga övriga upplysningar.

Webbadress
Tillverkarens webbadress, i något enstaka fall E--postadress eller telefonnummer.

Pellets består av sågspån, bark och spill från sågverk och andra skogsindustrier. Materialet pressas samman till en massa i form av små cylindrar på sex till åtta millimeters diameter.