Energimyndigheten har testat elva pelletspannor, vilket är det mest omfattande testet i Sverige hittills. Med den effektivaste pannan i testet kan du minska dina pelletsinköp med 800 kilo per år samtidigt som du minskar utsläppen.

Du kan minska dina pelletsinköp med 800 kilo per år

Med den effektivaste pannan i testet kan du minska dina pelletsinköp med 800 kilo per år, vilket motsvarar ungefär 20 procent. Räkneexemplet är en grov uppskattning och utgår från ett hus som behöver 17 000 kilowattimmar per år till värme och varmvatten. I kalkylen har vi räknat med att pannan går på deleffekt under 85 procent av tiden. Testresultaten visar att med en modern automatiserad pelletspanna kan du få effektiv förbränning och låga utsläpp av luftföroreningar.

De flesta pannorna har 85 procents effektivitet eller bättre

De flesta pelletspannorna i testet har en effektivitet, verkningsgrad, på 85 procent eller bättre. Verkningsgraden varierar från som bäst 91 och 90 procent för ETA PU-15, och Baxi TPK/LOKI. 89-88 procents effektivitet har Pellux 200 från Nibe, Pellmax CU från Värmebaronen och Vitoligno 300-P från Viessmann.

Lägst verkningsgrad i detta test har Extuna PV10, Combifire 2 från VedSol och Viadrus U22 från Lindquist Heating, som har 80 och 81 procent i verkningsgrad. Har du en pelletspanna med lägre verkningsgrad får du räkna med att köpa mer pellets.

Har pelletspannan en verkningsgrad på till exempel 85 procent innebär det att 85 procent av pelletsen till pannan blir värme i husets radiatorer (element) eller golvvärme.

Effektiviteten sjunker när pannorna går på deleffekt

När du jämför pelletspannorna så titta också på verkningsgraden vid så kallad deleffekt, det vill säga när pelletspannan inte går för fullt. Större delen av tiden kommer pannan att gå på deleffekt så verkningsgraden och utsläppen för deleffekt är mycket viktiga. Pelletspannorna har testats enligt standard där deleffekten ligger på 30 procent av den maximala effekten.

Generellt gäller för alla pannorna att det är svårare att få en bra verkningsgrad på deleffekt. Verkningsgraden varierar då från som högst 88 procent för ETA PU-15 till 72 procent för PV10 från Extuna Produktion. Lite förenklat kan man säga att de pannor som har bra effektivitet när de går för fullt även är bra på deleffekt.

I testet finns två pannor som har en liten pannvattenvolym jämfört med de övriga , det är Baxi TPK/LOKI och Viadrus U22 från Lindquist Heating. Dessa skulle fått lägre utsläpp vid deleffekt om de hade testats med pannan kopplad till en ackumulatortank. Provningsstandarden omfattar dock bara pelletspannor och inte ett system med ackumulatortank.

Även ETA PU-15 från importören Biovärme Sverige, och Vitoligno 300-P från Viessmann har en förhållandevis liten pannvattenvolym, men eftersom dessa pannor har brännaren integrerad i pannan och den regleras steglöst, anpassar sig pelletspannan automatiskt efter värmebehovet. Då får pannan en jämn drift, vilket bidrar till att minska utsläppen till miljön.

Inbyggd brännare ger ett effektivare system

Det vanligaste här i Sverige är fortfarande att du kan välja olika brännare till din panna, men om brännaren är integrerad i pannan har tillverkaren lättare att optimera systemet. Av tabellen framgår modellbeteckningen både för själva pannan och för den testade brännaren.

Du betalar för bra verkningsgrad på deleffekt och bekvämare eldning

Man får betala för att få en hög verkningsgrad på deleffekt. De dyrare pelletspannorna har också generellt fler finesser och en stor del av pelletshanteringen är automatiserad, vilket underlättar för dig när du ska elda.

Priserna i tabellen är med moms och omfattar panna och brännare. Till detta kommer kostnader för till exempel matarskruv, pelletsförråd och installation. Priserna varierar över tid så ett tips är att ta in minst tre offerter innan du bestämmer dig.

Utsläpp av kolmonoxid och oförbrända kolväten ökar på deleffekt

Största skillnaden i utsläpp för den testade pelletspannorna är det när det gäller kolmonoxid som förkortas CO. Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning så lite förenklat kan man säga att ju effektivare pannan är, det vill säga ju högre verkningsgrad, desto lägre utsläpp. Lägst kolmonoxid utsläpp ger ETA PU-15 från importören Biovärme Sverige med 6 mg/m3 och Viessmann med 48 mg/m3 när pannorna går för fullt. På deleffekt så ökar utsläppen för alla pannor. De pannor som har lägst utsläpp på full effekt är också de som klarar att hålla utsläppen nere även vid deleffekt. När pannorna går på deleffekt så är utsläppen av kolmonoxid som lägst på 29 mg/m3 och som högst på 1 840 mg/m3. Kolmonoxid har främst en lokal spridning som kan ge effekter på människors hälsa vid inandning.

Även när det gäller oförbrända kolväten visar testet att skillnaderna mellan pannorna är som störst på deleffekt. Oförbrända kolväten, förkortas OGC utifrån den engelska benämningen, Organic Gaseous Carbon.

Utsläpp från dålig förbränning påverkar hälsan samt miljön lokalt och globalt

I testet har vi mätt hur mycket kolmonoxid, oförbrända kolväten, kväveoxider och stoft som bildas och släpps ut via skorstenen när du eldar i pannan. Utsläpp visas både när pannorna går för fullt och på deleffekt. Utsläppen påverkar miljön, både lokalt och globalt samt din hälsa. När du jämför utsläppen från pannorna så tänk på att en panna som har lägre utsläpp av ett ämne kan ha högre utsläpp av ett annat ämne. Utsläppen är uppmätta under ideala förhållanden i labbmiljö. En bra installation med en rätt dimensionerad panna och god kvalitet på pelletsen är viktiga faktorer för att minska utsläppen från ditt hus.

Skillnader i utsläpp av stoft

Pannan med högst utsläpp av stoft släpper ut tio gånger mer än den med lägst. Utsläppen varierar från 16 mg/m3 till 162 mg/m3. Stoft är små föroreningar som finns i rökgaserna och består av bland annat sot. Stoft påverkar hälsan, främst när det gäller andningsvägarna, hjärta och blodkärl och bidrar till att öka den del av dödligheten som beror på luftföroreningar från förbränning. Ett enkelt sätt att minska utsläppen av stoft från en panna är att ansluta pelletspannan till en ackumulatortank, då minskar tiden som pannan går på deleffekt.

Utsläpp av kväveoxider kommer från bränslet

Eftersom alla pannorna eldas med samma pellets så är utsläppen av kväveoxider, ungefär de samma för, de ligger mellan 141 mg/m3 och 173 mg/m3 när pannorna går på full effekt och mellan 123 och 152 mg/m3 när pannorna går på deleffekt. Kväveoxider förkortas NOx. Kväveoxider bildas när kvävet i förbränningsluften och i bränslet reagerar med luftens syre. Kväveoxider har negativa effekter både på miljö och hälsa, de bidrar bland annat till bildning av marknära ozon, och till övergödning och försurning av sjöar och vattendrag, och när det gäller hälsan luftrörsproblem och astma.

Viktigt med bra dimensionering och installation av certifierad installatör

För att minska kostnaderna och utsläppen är det viktigt att pelletspanna är rätt dimensionerad, installerad och intrimmad för att passa ditt hus. Med en ackumulatortank kan miljöutsläppen minska. Innan du installerar en ny pelletspanna i ett äldre hus är det bra att försöka minska behovet av uppvärmning genom bättre isolering till exempel, så att behovet av värme minskar. Moderna hus har ofta en betydligt lägre energianvändning jämfört med äldre hus och en installatör kan hjälpa dig att få ett system som är rätt dimensionerat. Ett småhus idag använder ungefär 17 000 kilowattimmar per år till värme och varmvatten.

Uppdaterad mjukvara och förbättrad isolering

För pelletspannan Effecta Pellets 222 gick först temperaturen upp över inställd temperatur, då det visade sig att den inte gick ner i effekt i tid. Detta resulterade i att brännaren släcktes ner. Problemen visade sig bero på en inställning i mjukvaran som styr pelletspannan. Mjukvaran justerades under pågående test och tillverkaren uppmärksammades på detta problem och har lovat att uppdatera mjukvaran. Hade inte detta justerats skulle pannan fått något högre miljöutsläpp på dellast än vad testresultaten nu visar.

Första exemplaret av pannan Mollepelle fick bytas ut eftersom höljet blev för varmt vilket visade sig bero på att vattenmanteln som ska isolera pannan inte räckte längst ner. Detta kunde ha varit en säkerhetsrisk. Mollepannan har slutat sälja den versionen från och med 15 oktober år 2013. Alla värden i tabellen gäller för den nya pannan.

Olika pelletsstorlekar

I testet har man använt samma pellets i storleken 8 mm, med undantag för Viessmann som testats med pellets på 6 mm. Anledning är att pannan är byggd för den pelletsstorleken. Båda pelletsstorlekarna finns på den svenska marknaden, men vanligast är 8 mm.

Effektlägen och lambdasond

Av tabellen framgår hur många effektlägen som pannan har och med ett steglöst effektläge kan pannan hela tiden anpassa sig efter husets behov av värme och varmvatten vilket betyder driften blir jämnare och effektiviteten ökar. Har pannan ingen automatisk växling mellan effektlägen kommer den att slå på och av ofta, vilket bidrar till högre utsläpp. I testet har inte ingått att mäta verkningsgrad och utsläpp vid start och stopp. Av tabellen framgår också om pelletspannan har en lambdasond, den mäter syrehalten i skorstenen och styr på så sätt lufttillförseln för att förbättra förbränningen.

Test i labbmiljö

Testet är utfört i labbmiljö enligt standarden med beteckningen EN 303-5. I testet har inte ingått att mäta hur mycket varmt vatten pelletspannorna kan producera till kranar och duschar. I testet ingår inte heller några säkerhetsprovningar så som yttemperaturen.

Läs mer om pellets och vikten av att få ett bra installerat system och eventuellt framtida ekodesignkrav och energimärkning för pelletspannor i Bra att veta.

Välj Modell Tillverkare/leverantör Pris (inkl. moms) Verkningsgrad
Baxi TPK/LOKI Baxi 49 288  kr 90  %
Combifire PB22 VedSol 47 146  kr 81  %
CTC Ecoflex Enertech 61 250  kr 87  %
Effecta Pellets 222 Effecta 54 300  kr 86  %
ETA PU-15 Biovärme Sverige 95 000  kr 91  %
Extuna PV20 Extuna Produktion 56 545  kr 80  %
Mollepelle (STI20VTP) Mollepannan 40 000  kr 85  %
Pellmax CU Värmebaronen 66 488  kr 89  %
PelluX 200 Nibe 64 000  kr 89  %
Viadrus U22 Lindquist Heating 34 400  kr 81  %
Vitoligno 300-P Viessmann 110 345  kr 88  %
Markera alla
Avmarkera alla

Pelletspannan värmer både huset och allt vatten till kranar och duschar. Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt.

Pelletspannan värmer både huset och allt vatten till kranar och duschar. En pelletspanna är speciellt anpassad för att enbart eldas med pellets och ska inte förväxlas med en gammal oljepanna eller kombipanna som i efterhand har kompletterats med en brännare för pellets. En sådan lösning är inte lika effektiv och utsläppen blir högre. Om verkningsgraden är dålig ökar dina uppvärmningskostnader och det bildas många föroreningar som har negativa effekter på både miljön och människors hälsa.

Pannor med eller utan inbyggd brännare

Det vanligaste är att panna och brännare säljs var för sig och då är det upp till dig att välja, men det finns pelletspannor med inbyggda brännare och fördelen med dessa är att det är lättare att få en effektiv och väl fungerade panna. Pelletspannor med inbyggda brännare är än så länge vanligare på kontinenten än i Sverige.

Automatiserad eldning underlättar för dig

Pelletsen transporteras via en matarskruv från förrådet till brännarkoppen. Pelletspannan behöver skötsel och underhåll, pannan måste askas ur, kanske någon gång i månaden när du eldar som mest och beroende på storleken på asklådan. Det är viktigt att brännkoppen hålls ren och du behöver fylla på pelletsförrådet. Det finns pelletspannor som har automatisk uraskning och då behöver du bara tömma asklådan.

Förädlat biobränsle med högt energiinnehåll

Pellets är ett förädlat biobränsle med jämnare och normalt högre energiinnehåll än ved och flis. Pellets finns i olika storlek men vanligast är 6-8 millimeter i diameter. Energiinnehållet i pellets är i snitt 4,8 kilowattimmar(KWh) per kilo.

Ökar inte växthuseffekten och har lägre utsläpp än ved

Uppvärmning med en pelletspanna bidrar inte till att öka växthuseffekten eftersom koldioxiden som avges vid förbränningen är samma mängd som det växande trädet en gång hämtat från uteluften. Pellets ger låga utsläpp av kolmonoxid, förbrända kolväten, partiklar samt en mindre mängd aska jämfört med ved.

En villa förbrukar 3,5 - 5 ton pellets per år

Ett ton pellets räcker till ungefär 4 800 kilowattimmar. Energiinnehållet är pelletsens värmevärde och anges ofta av pelletstillverkarna som megajoule (MJ) per kilo. En normalstor villa förbrukar 3,5- 5 ton pellets per år.

Du kan köpa pellets på många olika sätt

Pellets kan köpas i småsäck (15-16 kg), storsäck (500-700 kg) eller i bulk (lösvikt). Bulkpellets är oftast billigare att köpa, men då måste du köpa en större mängd åt gången. Pellets är, precis som andra förnybara biobränslen, befriad från bränsle- och koldioxidskatt.

Hållfasthet och volymvikt har betydelse

Hållfastheten är viktig så att pelletsen klarar att matas från förråd till brännare utan att smula sönder. Har pelletsen för dålig hållfasthet kan den orsaka stopp i matarskruven och du får inte ut lika mycket värme. Extra viktigt är det med hållfastheten om du köper pellets på bulk eftersom den då sprutas från lastbil in i ditt förråd. Volymvikten har också betydelse eftersom pelletsen doseras till brännaren efter volym. Varierar volymvikten måste du ställa om brännaren varje gång du får en ny leverans med pellets.

Kontakta din kommun innan du börjar

Många kommuner kräver bygganmälan vid installation eller ändring av eldstad, och bygglov kan behövas för att få installera eller ändra av skorsten. Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning innan du bestämmer dig.

Anlita certifierad installatör, elektriker och sotare

Pelletspannan ska installeras och driftsättas av en certifierad installatör. För elen ska du anlita en behörig elektriker. Ta in offerter från flera olika installatörer så att du kan jämföra priser och övriga villkor. Skorstenen måste kontrolleras och godkännas av en skorstensfejarmästare, sotare, så att den är i bra skick och dimensionerad för att klara pelletseldning, annars finns risk du kan få kondens och att skorstenen rostar (korrosion).

Ekodesignkrav och energimärkning för pelletspannor

Det finns energimärkning på pelletspannor, där du som konsument ska kunna jämföra olika uppvärmningsalternativ med varandra. Från år 2020 kommer så kalladefastbränslepannor, dit pelletspannor räknas, även få ekodesignkrav som både omfattar krav på effektivitet och utsläpp till miljön.