Växelriktarna är solcellssystemets hjärta. Testet visar att växelriktarna generellt är effektiva och producerar el av bra kvalitet. Verkningsgraden är mellan 93 och 95 procent och sju av nio testade växelriktare har strömstörningar under tio procent.

När många tänker solceller, så ser de kanske de svarta eller blå solcellsmodulerna framför sig, växelriktaren hamnar ofta i skymundan. Energimyndigheten har testat växelriktare till solcellsmoduler för att se hur effektiva de är och hur bra kvalitet på el de klarar att producera.

I testet ingår växelriktare i tre olika storlekar, tre, fem och tio kilowatt. I testet finns även en mikroväxelriktare som monteras direkt på solcellsmodulen. I testet ingår både växelriktare för en fas och tre faser. Urvalet har vi gjort för att få så stor bredd som möjligt.

Läs även testet av solcellsmoduler.

Systemets hjärta

Växelriktaren är systemets hjärta och det är viktigt att du som konsument tar reda på vilken växelriktare som ingår i solcellssystemet som du tänker köpa. Det finns färdiga solcellspaket med solcellsmoduler och växelriktare, men det är också vanligt att det är upp till installatören att välja en lämplig växelriktare för ditt system. Några tillverkare erbjuder olika växelriktare till de solcellsmoduler som de säljer, då är det bra att jämföra de olika alternativen.

Växelriktaren har två viktiga uppgifter

Växelriktaren har två viktiga uppgifter i ett solcellssystem. Den första uppgiften är att omvandla den likström som solcellerna producerar till växelström. Vid denna omvandling blir det alltid förluster, så ju effektivare växelriktaren är desto mer el kan ditt solcellssystem producera.

Växelriktarens andra uppgift är att belasta solcellsmodulerna optimalt, så att du får ut mesta möjliga effektvid olika solinstrålning. Dessutom måste elen ha god kvalitet. Du kan ha solcellsmoduler som presterar dåligt på grund av växelriktarens kvalitet eller att växelriktaren inte matchar solcellsmodulerna ordentligt. Det handlar då både om att du inte får så mycket el och att elen är av sämre kvalitet.

Växelriktarens uppgifter

Omvandla likström till växelström.Se till att du får mesta möjliga el av god kvalitet.

Verkningsgrad på 93 till 95 procent

I testet har vi mätt upp växelriktarnas verkningsgrad. Generellt är den bra och det är bara små skillnader mellan de testade växelriktarna, från 93 procent till 95 procent. Verkningsgraden har mätts upp vid tre olika spänningar och i tabellen anges det högst uppmätta värdet.

Här ingår både hur effektivt de kan omvandla likström till växelström och hur bra växelriktarna är på att belasta solcellsmodulerna optimalt, så att du får ut mesta möjliga el.

Jämför vi detta med tillverkarens egna uppgifter så är den verkningsgrad vi mätt upp i samtliga fall lägre än vad tillverkarna uppger. Tillverkarna anger en verkningsgrad från 95 till 98 procent. Till viss del kan skillnaderna förklaras med att fem av växelriktarna som har flera driftsoptimerare av praktiska skäl bara har testats med en av dessa, och då kan verkningsgraden bli lägre. Oftast används de flesta av optimerarna och då kan växelriktarens verkningsgrad bli högre än den vi mätt upp i detta test.

Flera optimerarer ger ökad flexibilitet

Flera optimerare innebär större flexibilitet vid inkoppling av flera solcellsmoduler för då kan olika grupper av solcellsmoduler optimeras separat för att få ut mesta möjliga av solcellssystemet. Tillverkarna använder ibland den engelska förkortningen för dessa optimerare som är MPPT, Maximum Power Point Tracker. Det handlar om att spåra upp den maximala effekten för hela systemet.

Tänk på detta när du jämför tillverkarnas verkningsgrader

När du jämför tillverkarnas egna uppgifter om verkningsgrad är det bra att känna till att verkningsgraden mäts upp vid tre olika spänningar från solcellsmodulerna, men det finns inte något krav på vid vilken spänning tillverkarna ska ange verkningsgraden, så de flesta väljer troligen det mest fördelaktiga alternativet för sin växelriktare.

Växelriktarna klarar att producera el av bra kvalitet

Ett sätt att mäta kvaliteten på elen är att se hur mycket strömstörningar, så kallade övertoner, som finns. Ju fler övertoner, med frekvenser över 50 Hz, desto sämre elkvalitet.

Sju av nio testade växelriktare har strömstörningar under tio procent. Strömstörningar räknas i procent, ju lägre siffra desto bättre elkvalitet. Två av de testade växelriktarna har något högre strömstörningar, 17 och 28 procent. Erfarenheten säger att strömstörningar under 20 procent är godtagbart.

Växelriktarna har en eller flera optimerare som styr systemet

Växelriktarna styrs av en eller flera optimerare. Testet visar att optimerarna på växelriktarna fungerar bra. Optimeraren testas både vid olika solinstrålning som ska motsvara naturliga variationer över dygnet eller året och med snabbt växlande solinstrålning så att optimerarna reagerar när solen går i moln.

Att styra olika grupper av solcellsmoduler oberoende av varandra

Fördelen med flera optimerare är att man har möjlighet att styra olika grupper av solcellsmoduler, oberoende av varandra. Du har mest nytta av flera optimerare när delar av solcellsanläggningen är i skugga eller om solcellsmodulerna är monterade i olika väderstreck, så att alla solcellsmoduler inte får lika mycket sol samtidigt.

I tabellen kan du se hur många optimerare växelriktaren har totalt.

Växelriktaren avgör solcellssystemets maxstorlek

Hur stor växelriktare du har påverkar hur stort solcellssystem du kan ha. Om du väjer en växelriktare på tre kilowatt och du sedan kommer på att du vill ha fler solcellsmoduler så kan du inte bara bygga på utan att först kontrollera att växelriktaren klarar detta. Alternativt får du byta till en större växelriktare. I testet ingår tre olika storlekar, tre kilowatt, fem kilowatt och tio kilowatt. Har du ett solcellssystem med en central växelriktare så placerar du den inne i huset.

Mikroväxelriktare ökar flexibiliteten

En av de testade växelriktarna är en mikroväxelriktare. Då sitter det en växelriktare på varje solcellsmodul, vilket gör det enklare att bygga ut systemet allt efter dina önskemål och behov.

Med mikroväxelriktare minskar risken att skuggning av en enda modul stör hela solcellssystemet som det kan göra när du har en central växelriktare. Nackdelen är att med mikroväxelriktarna blir det fler anslutningar som sitter jämförelsevis oskyddade på taket. Mikroväxelriktare är än så länge relativt ny teknik.

Växelriktaren kan ha kortare livslängd än resten av systemet

Eftersom solcellsmodulerna har lång livslängd, 25- 30 år, kan du behöva räkna med att växelriktaren måste bytas ut under solcellssystemets livstid.</