El och Fjärrvärme

Samhället är i hög grad beroende av el för att fungera. El är dessutom en förutsättning för i stort sett all annan energiförsörjning och intar därför en särställning inom energiförsörjningen.

Alla avbrott, långa som korta, får konsekvenser för samhället. Därför ställs höga krav på tillgängligheten i elleveranserna.

Elleveranser kan grovt sett störas på tre olika sätt:

  • Elavbrott
  • Eleffektbrist
  • Elenergibrist

Fjärrvärme har en särställning jämfört med andra uppvärmningsformer i och med sin storskalighet och dominans i huvuddelen av alla landets tätorter. Därför finns det skäl att ställa särskilda krav på försörjningstryggheten i fjärrvärmen.

Om Fjärrvärme (energimyndigheten.se)