Eleffektbrist

El kan inte lagras i stor omfattning. Därför måste det alltid finnas en balans mellan hur mycket el som produceras och hur mycket el som används. Det kallas för effektbalans. Om användningen av el skulle bli större än vad som för stunden är möjligt att producera, eller importera, uppstår en eleffektbrist. 

Då eleffektbrist skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser i samhället finns det förberedda åtgärder för att både förebygga och lindra konsekvenserna.

Svenska kraftnät (SvK) är ansvarig för att upprätthålla effektbalans och har ett antal "verktyg" att använda för att se till att det i varje stund tillförs samma mängd el till systemet som det används. Det finns risk för effektbrist i elsystemet när efterfrågan på el blir mycket hög, till exempel vid sträng kyla, samtidigt som produktionen och importen inte räcker till för att tillföra den el som behövs.

Effektreserv

Vid en befarad eleffektbrist finns en effektreserv som kan användas. Den skapas genom att SvK varje år ingår avtal med ett antal elproducenter, elleverantörer och elanvändare om att producera extra effekt eller minska sin elanvändning.

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

Om effektreserven skulle visa sig vara otillräckligt så kan SvK, som en sista åtgärd, beordra så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) för att upprätthålla effektbalansen i elsystemet. Då måste elnätsföretag på mycket kort varsel koppla ifrån vissa delar av nätet för att inte elförsörjningen i hela landet ska kollapsa. För att om möjligt skydda samhällsviktig verksamhet ska frånkopplingen ske i särskild prioriteringsordning. Detta görs utifrån underlag som tagits fram i en process som kallas för styrel.

Styrel

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Mer om styrel

Svenska kraftnäts arbete med att upprätthålla effektbalansen