Styrel - prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Tidplan för styrels tredje planeringsomgång

I samarbete med kommuner och länsstyrelser så har Energimyndigheten satt datum för styrels tredje planeringsomgång. I syfte att ge samtliga aktörer mer tid att genomföra arbetet så har planeringsprocessen förlängts.

  1. Januari 2019, statliga myndigheters identifieringsarbete inleds.
  2. Senast 1 september 2019 ska statliga myndigheter överlämna underlag till respektive länsstyrelse.
  3. Senast 30 november 2019 ska länsstyrelsen skicka underlag till kommunerna.
  4. Januari 2020, kommunernas identifieringsarbete inleds.
  5. Senast 1 oktober 2020 ska kommunernas underlag skickas till elnätsföretagen.
  6. Senast 31 januari 2021 ska elnätnätsföretagens underlag skickas till kommunen.
  7. Senast 1 april 2021 ska kommunens föreslag på rangordning av elledningar skickas till länsstyrelsen
  8. Senast 1 augusti 2021 ska länsstyrelsen skicka länets beslut till elnätsföretagen och Svenska kraftnät.

Kommande utbildningar

Energimyndigheten kommer även inför den tredje planeringsomgången att tillsammans med Svenska kraftnät och MSB att genomföra utbildningar för bl.a. statliga myndigheter, kommuner och elnätsföretag.

Utbildning för elnätsföretagen erbjuds under våren 2020.

Ytterligare information om exakta datum och omfattning för utbildningarna kommer att delges berörda när så blir möjligt.

Informationssäkerhet – en allt mer uppmärksammad fråga

Energimyndigheten vill göra samtliga aktörer uppmärksamma på att de inom styrelarbetet behöver behandla uppgifter med försiktighet. Tidigare planeringsomgångar har visat att det i många organisationer saknas administrativa rutiner och tekniska förutsättningar för att hantera uppgifter på ett säkert sätt. Samtliga aktörer uppmanas därför att i god tid innan arbetet ska påbörjas säkerställa att det egna arbetet kan bedrivas på ett säkert sätt.

Film om styrel