Styrel - prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Samhället är starkt beroende av en fungerande elförsörjning. Det måste därför finnas mekanismer eller rutiner som förebygger och hanterar störningar av olika slag. Elförsörjningen kan exempelvis störas i samband med stormar, åldrande material eller påverkan från utomstående.

Energimyndigheten har tillsammans med andra aktörer utarbetat styrel som är en metod för planering så att samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid en frånkoppling. Mellan 2019–2021 genomförs styrels tredje nationella planeringsomgång.

Ändrad tidplan för styrels tredje planeringsomgång

Med anledning av den pågående pandemin så kommer den ordinarie tidplanen för styrels planeringsomgång att förskjutas. Läs mer om Läs mer om den ändrade tidplanen med anledning av covid-19.

Informationssäkerhet – en allt mer uppmärksammad fråga

Energimyndigheten vill göra samtliga aktörer uppmärksamma på att de inom styrelarbetet behöver behandla uppgifter med försiktighet. Tidigare planeringsomgångar har visat att det i många organisationer saknas administrativa rutiner och tekniska förutsättningar för att hantera uppgifter på ett säkert sätt. Samtliga aktörer uppmanas därför att i god tid innan arbetet ska påbörjas säkerställa att det egna arbetet kan bedrivas på ett säkert sätt.