Om styrel

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). 

Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Utvecklingen av styrel

Energimyndigheten genomförde under åren 2004-2011, på uppdrag av regeringen, utvecklingsprojektet styrel. En första nationell planeringsomgång för styrel genomfördes 2011. I juni 2011 utfärdades förordningen (SFS 2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare, styrelförordningen.

I förordningen anges att Energimyndigheten i samråd med MSB, SvK och andra berörda aktörer, ska ansvara för att vidareutveckla och följa upp metoden för planering samt utformning av dokument för styrelplaneringen. Energimyndigheten ska vart fjärde år ta initiativ till en nationell planeringsomgång.

Inför den andra planeringsomgången 2014-2015 utfärdade Energimyndigheten föreskrifter (STEMFS 2013:4) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare som ska vägleda styrelplaneringen. Genom styrelarbetet identifieras och prioritetsklassas samhällsviktiga elanvändare på alla samhällsnivåer och i hela landet.

Tidplan för styrels tredje planeringsomgång

Styrel – regeringsuppdrag till Energimyndigheten

2004 Belysa frågan tekniskt och juridiskt
2007 Ta fram ett förslag för att skapa möjligheter till prioriteringar
2008 Testa tidigare framtagna förslag praktiskt i kommunförsök
 

Testa tidigare framtagna förslag praktiskt i länsförsök

2010 Utbilda län, kommuner och elnätsföretag samt genomföra övriga förberedelser
2011

Låta genomföra den första nationella planeringsomgången, metodmässigt stödja planeringen samt följa upp metoder för planering och framtagande av beslutsunderlag

 

Mer information om ansvar och roller för styrelplaneringen.