Roller och ansvar

Många aktörer har viktiga roller i samhället för en trygg energiförsörjning. Ingen kan göra allt, men de flesta kan bidra med något.

Energimyndighetens ansvar kan beskrivas i termer av att:

  • Ha ett övergripande ansvar för att det, utifrån ett helhetsperspektiv, skapas en förmåga i samhället att förebygga sårbarheter, motstå hot och risker samt hantera och lindra effekter av inträffade störningar och avbrott i energiförsörjningen.
  • Bistå andra aktörer i deras arbete.
  • Vidta åtgärder inom den egna organisationen för att kunna ta detta ansvar.

Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för tillförsel och användning av energi och ska på kort och lång sikt trygga tillgången på energi.

  • Energimyndigheten har ett strategiskt ansvar för att trygga energiförsörjningen i samhället, utan att för den delen vara överordnad någon annan myndighet eller marknadsaktör som har ansvar för sina delar av energiförsörjningen. Rollen innebär ett övergripande ansvar för krisberedskap inom energisektorn, såväl före som under och efter en kris.
  • Energimyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde utveckla och samordna samhällets krisberedskap och åtgärder för höjd beredskap inom energiberedskapsområdet. Myndigheten ska även bedriva omvärlds­bevakning och analys samt stödja andra myndigheter med expert­kompetens inom området.
  • Energimyndigheten ska planera, samordna och, i den utsträckning som regeringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av energi.
  • Energimyndigheten är behörig myndighet för trygg naturgasförsörjning, ansvarig för Sveriges olje- och drivmedelsberedskap samt behörig myndighet i Sverige med hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om riskberedskap inom elsektorn.
  • Energimyndigheten har ett övergripande ansvar för att planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare genomförs och är tillsynsmyndighet inom energisektorn enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.