Roller och ansvar

Nedan listas de aktörer som har en aktiv och tydlig roll i genomförandet av Styrels planeringsprocess.

Energimyndigheten

Kontakt: 016-544 20 00, sty...@energimyndigheten.se

Styrel ingår som en uppgift hos Energimyndigheten, inskriven i myndighetens instruktion. Läs mer i förordningen.

Affärsverket Svenska Kraftnät (SvK)

Kontakt: 08-475 80 00, regist...@svk.se

Svenska Kraftnät är systemansvarig myndighet och har i uppdrag att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan produktion och förbrukning i det svenska elsystemet. De är också den myndighet som får beordra frånkoppling i en elbristsituation. SvK är även elberedskapsmyndighet med särskilda uppgifter i krissituation.

Styrel innebär ingen skillnad av beslutsmandat eftersom det är SvK som har ansvar för att besluta och beordra om eventuell frånkoppling. Svenska Kraftnäts beslut om frånkoppling är ett myndighetsbeslut och är inte överklagningsbart.

SvK har varit delaktiga i Styrel under hela processen och starkt bidragit till utvecklingen. Det finns nära kopplingar mellan Styrel och SvK:s arbete med att utveckla metoder och sätt att effektivisera manuell förbrukningsfrånkoppling.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Kontakt: 0771-240 240, regist...@msb.se

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Myndigheten bidrar till att hjälpa samhället förebygga händelser och se till att aktörer är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar kan MSB ge stöd och ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. MSB överlämnar dagligen en samlad lägesbild till regeringen.

MSB har varit delaktig i Styrel under hela processen och starkt bidragit till utvecklingen. Nu finns nära kopplingar mellan Styrel och MSBs arbete med risk-och sårbarhetsanalyser liksom den nationella strategin, handledningen och vägledningen för skydd av samhällsviktig verksamhet.

Länsstyrelserna

Kontakt: http://www.lst.se/lst/Kontakta/

Länsstyrelserna är den myndighet som enligt Styrel-förordningen ska samordna planeringen och sammanställa underlaget från de nationella, regionala och lokala aktörer som deltar i Styrel-planeringen. Länsstyrelsernas roll är bland annat att samverka med kommuner och elnätsföretag i länet, sammanväga alla länets olika planeringsunderlag samt överlämna detta till respektive elnätsföretag och till SvK. Energimyndigheten stöttar länsstyrelserna genom nätverk, utbildningsinsatser m.m.

Kommunerna

Kontakt: www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommuner

Kommunernas roll i Styrel sker som en del av den svenska krisberedskapen. Kommunen har den viktiga uppgiften att inom sitt geografiska område identifiera vilka verksamheter och vilka enskilda elanvändare som ska prioriteras. Det rör sig om både offentliga och privata verksamheter. Till sitt stöd får kommunen också underlag från statliga myndigheter. Kommunen samverkar med elnätsföretagen i Styrel-planeringen. Kommunerna tar fram förslag till prioritering av elledningar som sedan lämnas till länsstyrelsen.

Elnätsföretagen

Elnätsföretagen deltar i Styrel-planeringen och ska i samråd med kommun och länsstyrelsen planera frånkoppling enligt (SVKFS 2002:1). Elnätsföretagen ska bland annat identifiera på vilka elledningar de prioriterade objekten finns. I praktiken är det elnätsföretagen som efter beslut av Svenska Kraftnät genomför de faktiska från- och tillkopplingarna vid en eventuell elbristsituation.