På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som handlar om styrelplanering. Om du saknar en särskild fråga går det bra att kontakta oss via e-post: sty...@energimyndigheten.se

En manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) är en krishanteringsåtgärd som innebär att Svenska kraftnät beordrar frånkoppling av elledningar och att elnätsföretag verkställer en sådan frånkoppling för att upprätthålla balansen i elsystemet. MFK regleras i Svenska kraftnäts föreskrifter (2012:1).

 • Kan en MFK påverka våra grannländer?

  Syftet med MFK är att förhindra att elstörningen sprider sig (som en nätkollaps) till andra delar av landet eller utanför Sverige.

 • Hur ska vi hantera stora elanvändare som inte är samhällsviktiga men råkar finnas på en högt prioriterad ledning?

  Kan det bli problem om den typen av verksamheter under MFK belastar högt prioriterade ledningar, och går detta i så fall att identifiera och hantera på något sätt i planeringsprocessen?

  Alla elanvändare på samma elledning (i lokalnätet) kommer att kopplas till eller från, eftersom det inte är möjligt att koppla till eller från enskilda elanvändare. Om eleffektbrist uppstår och Svenska kraftnät beordrar MFK kommer elnätsföretagen att hantera hur stor last som kan kopplas från eller till.

  Elledningar som rangordnas högt enligt styrel kommer att kopplas från sist. I styrel-planeringen behöver man därför inte göra något särskilt avseende oprioriterade elanvändare.

 • Är de med lägre prioritetsklass eller oprioriterade helt utan ström när det är eleffektbrist och MFK aktiveras?

  Styrel är ingen garanti för el till de prioriterade elanvändarna utan syftar till att lindra konsekvenserna av eleffektbrist på samhällsnivå.

  Den tillgängliga effekten fördelas till de rangordnade elledningarna i fallande ordning så långt som möjligt och då får lågt prioriterade och oprioriterade elanvändare som är anslutna till högt rangordnade elledningar också el. Dessa elanvändare kan även få el om elnätsföretagen använder roterande frånkoppling för elledningar som inte är kontinuerligt tillkopplade under eleffektbristen.

 • Har vi någonsin varit nära på att genomföra en MFK, eller varnat för en sådan?

  Det har hänt att en varning har skickats ut, men inte många gånger, och MFK har aldrig tillämpats.

 • Har risken för eleffektbrist ökat eller minskat?

  Avveckling av planerbar elproduktion i södra Sverige har lett till underskott av effekt och försämrat effektsituationen vid de allra kallaste timmarna enligt förordet i Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan 2022-2031:

  ”Flexibilitet är viktigt i framtidens kraftsystem. Studier av effekttillräckligheten i Sverige visar att stora problem med effektbrist uppkommer för de två scenarierna med störst elektrifiering. Som mest kan elbehovet inte tillgodoses under 890 av årets timmar 2045, om ingen flexibilitet finns hos förbrukningen. Flexibilitet hos elanvändningen kan bidra till minskad risk för effektbrist.” (s.48)

  Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan 2022-2031