Utbildningar

Här presenteras vilka utbildningar som är på gång inom Styrel.

Grundläggande utbildning för kommuner och regioner

Styrel ─ en del av krisberedskapen

Om det uppstår en situation med eleffektbrist, det vill säga att efterfrågan på el överskrider tillgången, kan elsystemet drabbas av omfattande störningar. Om balansen mellan efterfrågan och tillgång inte kan regleras av elmarknaden så måste en förberedd krishantering kunna aktiveras snabbt. Som en sista åtgärd för att skydda elsystemet måste en frånkoppling av elanvändare genomföras. För att lindra konsekvenserna för samhället i en sådan krissituation ska frånkopplingen göras så att samhällsviktiga elanvändare prioriteras.

Planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utarbetat en modell för att systematiskt identifiera samhällsviktiga elanvändare som ska prioriteras vid eleffektbrist. Modellen för planering har getts namnet styrel och vart fjärde år inleds en nationell planeringsomgång. Den tredje planeringsomgången inleddes 2019 men har förskjutits pga. covid-pandemin och återupptas 2022 då kommunerna inleder identifiering av samhällsviktiga elanvändare.

Den rättsliga regleringen av styrel finns i förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare (styrelförordningen) samt i Energimyndighetens föreskrifter (2013:4) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Beslut om ytterligare förskjutning av styrels planeringsomgång 2019-2021

Repetition av utbildning i styrelplanering

För att underlätta planeringen erbjuds kommuner och regioner utbildning i metoden för planering. Utbildningen genomförs av Energimyndigheten tillsammans med Svenska kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Inför att planeringsomgången återupptas i januari 2022 när kommunernas och regionernas identifieringsarbete inleds, erbjuder vi fler tillfällen av den utbildning i styrelplanering som genomfördes 2019, främst för dem som inte tidigare har gått utbildningen. Även de som arbetar med styrel vid länsstyrelserna och inte tidigare deltagit i styrel är välkomna.

Utbildningen ges vid fem tillfällen enligt nedan.

Datum:
Tisdag 16 november (fullt)
Torsdag 18 november (fullt)
Tisdag 23 november (fullt)
Torsdag 25 november (fullt)
Fredag 26 november (fullt)
Tisdag 30 november (fullt)
Torsdag 2 december (fullt)

Tid: Klockan 09.00-12.00

Plats: Endast digitalt via Teams.

Anmälan: Mejla till sty...@energimyndigheten.se och ange namn, vilken kommun, region eller länsstyrelse du representerar samt vilket datum du önskar gå.

Mer information

Ytterligare information om styrel finns på styrels webbplats.

Här finns bland annat en film som beskriver syftet med planeringen samt erfarenheter från tidigare genomförande. Här finns även Handbok beskriver hur planeringen ska genomföras samt den Användarhandledning som beskriver hur planeringsdokumenten ska användas.

Om du har några frågor om utbildningen eller om styrel i övrigt får du gärna kontakta oss på sty...@energimyndigheten.se.

Välkomna!