Elenergibrist

Det är låg sannolikhet att en elenergibrist skulle inträffa, men det kan medföra stora konsekvenser för samhället och enskilda elanvändare. Därför förbereder Energimyndigheten för förbrukningsdämpande åtgärder för att minska konsekvenser om en sådan situation skulle uppstå.

Elenergibrist är besläktat med eleffektbrist men ska inte förväxlas med detta:

  • Eleffektbrist inträffar när tillgänglig elproduktion och import av el inte är tillräcklig för det aktuella elbehovet, det vill säga när efterfrågan på el är större än det för tillfället går att producera eller importera.

  • Elenergibrist uppstår istället vid en långvarig situation, då den samlade tillförseln inte förväntas motsvara det samlade behovet av elenergi över tid. Det kan orsakas av en kombination av låga nivåer i vattenmagasinen, stillastående kärnkraftreaktorer och havererade importförbindelser från grannländerna.

Elenergibrist kan leda till eleffektbrist

En elenergibrist som marknaden inte lyckas hantera, och som samhället inte lyckas avstyra, kan i sin tur leda till eleffektbrist. Tillgången på kortvarig effekt påverkas troligast inte förrän magasinen vid vattenkraftverken börjar nå sina lägre nivåer. Men när detta sker kan successivt betydande delar av landets produktionskapacitet försvinna. Det skulle kunna leda till ökad risk för eleffektbrist fram till att magasinen åter börjar fyllas i samband med vårfloden. 

Om risken för eleffektbrist blir överhängande kan Svenska kraftnät tvingas tillgripa manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) för att skydda elförsörjningen från att kollapsa i hela landet. En MFK frånkoppling kan behöva ske under lång tid (kanske veckor eller månader) och skulle kunna leda till svåra konsekvenser för både samhället och enskilda.

För att avvärja en sådan situation kan regeringen besluta om att dämpa elförbrukningen i landet. Som en första åtgärd skulle Energimyndigheten genomföra en informationskampanj riktad till alla hushåll om att spara på el. Dessutom beordras statliga myndigheter att minska sin elförbrukning.