Ransonering av el

Sannolikheten är väldigt låg för att det skulle uppstå elenergibrist som elmarknaden på egen hand inte kan hantera. Men om det ändå inträffar skulle det kunna medföra mycket svåra konsekvenser för samhället. För att förhindra detta finns som beredskapsåtgärd möjligheten att ransonera användningen av elenergi.

Energimyndigheten har bland annat i uppgift att planera, samordna och (i den utsträckning som regeringen föreskriver) genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av energi. Detta framgår av Energimyndighetens instruktion. En ransonering kan endast genomföras om regeringen, efter Energimyndighetens förslag, beslutat om att låta ransoneringslagen (1978:268) träda i kraft.

Energimyndigheten arbetar sedan ett flertal år med att utreda hur staten på bästa sätt kan utforma regelverk och rutiner för att ransonera el. Den samhällsekonomiskt mest rimliga lösningen är att samtliga industriella företag omfattas av en ransonering. Att dessa drygt 30 000 företag ransoneras skulle kunna möjliggöra en mycket stor förbrukningsdämpning av el till låga administrativa kostnader.

En ransonering innebär i sig inte att någon blir helt utan el men att några förbrukare får förbruka mindre el än normalt. Alternativet är att många förbrukare periodvis riskerar att hamna i total frånkoppling om effektbalansen inte kan upprätthållas. Detta med liten eller ingen förvarning alls. De företag som ransoneras kan själva välja när de ska spara energi under ransoneringsperioden och på vilket sätt.

Energimyndigheten skickade i oktober 2014 in ett förslag till regeringen på nya och ändrade författningar för att kunna möjliggöra elransonering.