Riskberedskap inom elsektorn

Energimyndigheten är sedan den 5 januari 2020 behörig myndighet enligt EU:s riskberedskapsförordning för elsektorn (2019/941). Förordningen syftar till en bättre samordning kring elkriser inom EU. 

Förordningen kräver att medlemsländerna samarbetar med varandra. Den fastställer även en gemensam ram med bestämmelser för hur länderna bör förebygga, förbereda sig inför och hantera elkriser.

Som behörig myndigheten har Energimyndigheten en rad åtaganden som listas i förordningen. Flera av åtagandena ska utföras i nära samarbete mellan den behöriga myndigheten och systemansvarig för överföringssystemen, det vill säga Affärsverket Svenska kraftnät. Det handlar bland annat om att fastställa relevanta elkrisscenarier och redovisa åtgärder för att hantera en elkris samt att upprätta en riskberedskapsplan. Den första riskberedskapsplanen ska vara antagen och offentliggjord senast den 5 januari 2022.

Energimyndigheten ska som behörig myndighet enligt förordningen också, efter samråd med Svenska kraftnät, tillkännage ifall det föreligger en elkris, eller utfärda en tidig varning om det är risk för elkris. Myndigheten ska även informera om detta till EU-kommissionen och andra behöriga myndigheter i samma region (Danmark och Finland) och i direkt anslutna länder (Polen, Litauen och Tyskland).

Energimyndigheten betraktar rollen som behörig myndighet som en övergripande och samordnande roll där myndigheten fungerar som nationell kontaktpunkt och samordnare gentemot EU och de behöriga myndigheterna i andra EU-länder. Utöver uppgifterna i förordningen bibehålls befintliga operativa roller och direkta ansvar som myndigheter, exempelvis Svenska kraftnät och Energimyndigheten, har idag.

Riskberedskapsplanen har samråtts genom ett nationellt remissförfarande och angränsande behöriga myndigheter samt EU-kommissionen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter. Arbetet med att implementera EU-förordningen kommer fortgå och inkomna synpunkter kommer fortsatt att utredas och riskberedskapsplanen uppdateras vart efter som nya uppgifter eller förmågor kan redovisas i riskberedskapsplanen.

Energimyndigheten fastställde den nationella riskberedskapsplanen för elsektorn i enlighet EU-förordningen 2019/941 den 15dec 2021 och som ska uppdateras senast vart fjärde år enligt EU-förordningen.