Styrel - prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Aldrig har vi varit så elberoende som vi är idag. Om elförsörjningen plötsligt skulle upphöra kan det ge stora negativa konsekvenser. Det mesta behöver el för att fungera. Det krävs el till sjukhus, vårdcentraler och apotek, för att tanka bilar och handla mat, skicka mobilsignaler och producera radio, TV och mycket mer. I princip allt påverkas av elförsörjningen.

Elektricitet är en färskvara som inte kan lagras. Det måste vid varje given tidpunkt råda fullständig balans mellan användning och produktion av el. Om efterfrågan är större än tillgången riskerar hela elnätet att slockna.

Sällsynt med stora avbrott

Större avbrott är ytterst sällsynta tack vare att Sverige har ett välutvecklat och robust elnät. Men risken finns där hela tiden. Därför behövs noggrann planering för vad som behöver göras i en akut situation när den nationella och importerade elektriciteten inte räcker till. Det är här Styrel kommer in.

För att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har den tillgång på el som krävs för att bedriva verksamhet har Energimyndigheten utvecklat processen Styrel. Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Styrel är prioritering av samhällsviktiga användare

Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist och därmed behov av manuell frånkoppling för delar av elnätet.

En krissituation är när Svenska kraftnät inte får balans mellan den el som produceras och konsumeras och därför tvingas koppla bort el för en del av användarna. Det har hittills aldrig inträffat att Svenska kraftnät varit tvungna att koppla bort el även om det har varit nära några gånger.

Att koppla bort delar av nätet ger paradoxalt nog bättre förutsättningar att hantera störningar och upprätthålla leveranssäkerheten.

Samhällsviktig verksamhet är inte bara offentlig verksamhet som polis, vård och omsorg. En stor del av det som idag definieras som samhällsviktigt är privat verksamhet som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer. Tack vare Styrel och prioriteringslistorna kan alltså el kopplas ifrån på ett sådant sätt att samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid en brist på el och därmed undvika mer omfattande strömavbrott.

Korta avbrott

För de som drabbas och blir utan el rör det sig förmodligen om ett kortare avbrott under den tiden på dygnet då nätet är som tyngst belastat och bara för begränsat med användare i omgångar. Vi pratar om roterande avbrott, ett område i taget under en kort tid. Om alla hjälps åt att dra ned vårt användande av el kan en krissituation lindras eller helt undvikas.

Ett elavbrott kan ske när som helst och du bör alltid vara förbered för ett strömavbrott, oavsett orsak. Information om hur du som privatperson förbereder dig för kortare och längre avbrott hittar du på vår webb samt på Myndigheten för samhällsberedskaps webbsida.

Råd till privatpersoner

Information om hur du som företag förbereder dig för kortare och längre avbrott hittar du på Myndigheten för samhällsberedskaps webbsida.

Kontinuitetshantering

Se på Svenska kraftnäts webbsida om hur manuell frånkoppling fungerar vid eleffektbrist.