Planeringsomgång 2019-2023

Här hittar du aktuella planeringsdokument och instruktioner i form av filmer och användarhandledningar. Kommunerna kan genomföra identifiering och prioritering som en årlig revidering av underlag från planeringsomgång 2.

Gamla planeringsdokumenten går att beställa från Energimyndigheten genom att kontakta: sty...@energimyndigheten.se

Specifika instruktionsfilmer hittar du under externa länkar och även på Youtube.

Instruktionsfilmer på Youtube

Dokumenten är tillgängliga i Excelformat som fungerar med Excel 2007 eller senare versioner. Observera att det finns versioner både med och utan makron. De med makron ska inte ändras av användaren.

Andra myndigheter ger stöd och vägledning om informationssäkerhet och hantering av skyddsvärda uppgifter.

Mer om informationssäkerhet och styrelarbetet

Instruktioner till årliga revideringar

Vid årliga revideringar och förändringar av samhällsviktiga användare ska planeringsdokument 1 användas.

Planeringsdokument 1
Kommunen skapar ett planeringsdokument 1 med de elanvändare som kommit till eller ändrat frånkopplingspunkt (GSRN-kod) och lämnar det till berörda elnätsföretag. Elnätsföretagen kompletterar med elledning för de elanvändarna och returnerar planeringsdokumentet.

Kommunen kompletterar planeringsdokument 1 med uppgifterna från elnätsföretagen. Samhällsviktiga elanvändare som inte längre ska ingå i styrel tas samtidigt bort ur planeringsdokument 1. Kommunen kontrollerar sen om revideringen innebär förändrad rangordning av elledningar.

Planeringsdokument 2
Om rangordningen av elledningar inte ändras behöver inget underlag lämnas till länsstyrelsen, men de bör få ett meddelande om att revideringen av styrelunderlaget har genomförts.

Om revideringen däremot innebär förändring av rangordningen, skickar kommunen uppgifterna i planeringsdokument 2 till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollerar om den sammanställda rangordningen i länet bör förändras. Om så inte är fallet behöver inga ytterligare åtgärder vidtas.

Planeringsdokument 3
Om en kommun inte har några ändringar att lämna i planeringsomgång 3 använder länsstyrelsen det underlag som kommunen lämnade i planeringsomgång 2, genom att kopiera uppgifterna i planeringsdokument 3 från planeringsomgång 2 till aktuell version av planeringsdokumentet.

Länsstyrelsen uppdaterar det nya planeringsdokument 3 med uppgifter från de kommuner som lämnar in nya planeringsdokument 2.

Planeringsdokument 4
Om uppgifterna innebär förändring av länets sammanvägda rangordning av elledningar ska länsstyrelserna skicka uppgifterna i planeringsdokument 4 till berört elnätsföretag samt ett komplett beslutsunderlag för länet till Svenska kraftnät.

Revideringen som beskrivs ovan får enligt styrelförordningen genomföras högst en gång per år.

Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare  (riksdagen.se)

Anläggningsidentitet (GSRN-kod)

Anläggningsidentiteten eller GSRN-kod, kallades förut EAN-kod eller GS1-kod. Anläggningsidentiteten börjar alltid med siffrorna 735 999 och består i regel av totalt 18 siffror. Koden används av elnätsföretagen för att identifiera var elanvändaren är belägen i elnätet. Det är därför mycket viktigt att koden anges i sin helhet för respektive samhällsviktig elanvändare.

Anläggningsidentiteten finns på elanvändarens elmätare samt på fakturorna från elnätsföretagen.

Det går bra att planeringsdokument 1 bara innehåller GSRN-koderna och inga andra uppgifter om elanvändarna. Innan kommunen lämnar planeringsdokumentet till elnätsföretagen är det viktigt att stämma av med mottagaren om att ett komplett planeringsdokument inte lämnas.

När kommunen får elnätsföretagens kompletteringar i ett planeringsdokument som endast innehåller GSRN-kod behöver sammanställning med övriga uppgifter om elanvändarna ske noggrant så att inga förväxlingar eller andra felaktigheter införs i det planeringsdokument 1 som sedan används för rangordning av elledningar.