Faktorer som påverkar elpriserna

Det finns en rad faktorer i elsystemet som påverkar vilka elpriser vi får. 

Elsystemet måste alltid vara i balans. Det betyder att den använda elen alltid ska vara lika stor som den tillförda elen.

Information om energisystemet:

Så fungerar Sveriges energisystem

För att uppnå den balansen finns en elmarknad och en rad andra funktioner för att säkerställa en trygg elförsörjning. Elmarknaden är sedan 1996 avreglerad vilket innebär att investeringar görs utifrån marknadsmässiga förutsättningar.  

Information om hur elmarknaden fungerar: 

Så fungerar elmarknaden, Energimarknadsinspektionen

Svenska kraftnät

För att skapa ett tryggt elsystem, med god tillgång på el, är systemet sammankopplat med andra länder. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan de sammankopplade länderna för att skapa en stabil elförsörjning.  

Sverige både exporterar och importerar el

Det svenska elsystemet är sammankopplat med flera andra europeiska länder. Export och import av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska vara robust och hållbart. Det pågår en ständig överföring av el, både inom Sverige och mellan de nordeuropeiska länderna. Det är viktigt för att vi ska kunna ha en hög leveranssäkerhet.

Vi importerar främst el från Norge och Danmark. Sverige har varit nettoexportör av el i flera år i rad. Även om vi är nettoexportörer av el så sker hela tiden en import och export av el till och från olika länder.

Under vintern, när det är kallt, kan Sverige under vissa timmar vara nettoimportör av el. Under dessa timmar kan det också finnas ett beroende av import från övriga kontinenten.

Import av el från andra länder är viktig för vår försörjningstrygghet. Om inte den möjligheten fanns skulle vi behöva ha kraftverk som stod stilla större del av året och bara användes för att klara elförsörjningen de riktigt kalla dagarna, vilket skulle vara mycket kostsamt.

Import och export av el senaste tolvmånadersperioden, december 2022 till november 2023, TWh

+

Elområden

Elområden Sverige är uppdelat i fyra elområden sedan november 2011. Längst norrut finns elområde SE1 (Luleå), följt av elområde SE2 (Sundsvall), elområde SE3 (Stockholm) och längst söderut finns elområde SE4 (Malmö).

I elområde 1 och 2 är elproduktionen större än elanvändningen, bland annat eftersom de stora vattenkraftverken finns där. I Elområde 3 och 4 är elanvändningen större än elproduktionen varför det finns ett beroende av elöverföring. Men överföringen är begränsad av ledningarnas kapacitet mellan norra och södra Sverige. Begränsningar i överföringskapaciteten mellan elområdena leder tidvis till olika priser för el.  

Information om elområden och översynen av elområden: 

Elområden, Svenska kraftnät

+

Gasläget 2023

Under 2022 drabbades den europeiska gasmarknaden av en utbudschock då Ryssland beslutade att kraftigt minska flödena av rörledd gas till EU. Det innebar att EU:s import av rysk rörledd gas minskade med nästan 60 procent under året – en minskning med cirka 80 miljarder kubikmeter.  

För att ersätta den ryska gasen vände sig Europa framför allt till den globala marknaden för flytande naturgas (LNG) där man tack vare en dämpad efterfrågan från övriga marknader, lyckades få tag på tillräckligt med LNG för att fylla gaslagren innan vintern.  

Det skedde dock till en hög kostnad då den kraftigt ökade europeiska efterfrågan drev upp gaspriserna till rekordnivåer. Prisökningarna spred sig i sin tur till elmarknaden, vilket skapade höga elpriser även för länder med lågt gasberoende – däribland Sverige. 

+

Vindkraft ger varierande elpriser

Vindkraften är idag vår tredje största kraftkälla för elproduktion, efter vatten- och kärnkraft.  

Vindkraften bidrog med 33 TWh till Sveriges elproduktion under 2022. Totala nettoproduktionen av el under 2022 var 170 TWh. 

Vid goda vindförhållanden påverkas prisbilden nedåt och vid vindfattiga förhållanden påverkas prisbilden uppåt. Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft som har skett och fortsätter att ske, har en prisdämpande effekt, men innebär också att vi får mer varierande elpriser.  

Det produceras mest el från vindkraft under vintern, men även då kan det finnas perioder med låg vindtillgång.  

Hållbar elanvändning – en viktig samhällsfråga

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. I ett långsiktigt perspektiv står Sverige inför en omfattande omställning av energisystemet bland annat med målet är att nå nettonoll utsläpp av koldioxid till 2045. Idag använder vi som bor i Sverige 140 TWh el per år. 2050 ser vi att elanvändningen kan komma att fördubblas.

Det är framför allt industrin och transportsektorns omställning till fossilfri energianvändning som ökar behovet av el.

Precis som med alla viktiga samhällsfrågor krävs lagarbete för att vi ska lyckas. Så många som möjligt behöver känna till vart vi är på väg och förstå vikten av att vi alla ska bidra med det vi kan. På det sättet kan vi genomföra omställningen med fortsatt konkurrenskraft, ekologisk hållbarhet och trygg energiförsörjning.

I framtiden ser vi ett behov av en ökad elanvändning – men vi ska använda elen smart. Varje kilowattimme räknas.

Följ prisutvecklingen på de olika energimarknaderna

Energimyndigheten följer löpande och publicerar information om prisutvecklingen på de olika energimarknaderna i marknadsrapporter.

Sveriges energiläge

Prenumerera på marknads- och nulägesrapporter