Som aktör inom energisektorn har din verksamhet en mycket viktig roll för samhället. En incident eller ett avbrott kan ge stora konsekvenser för samhället.

För att vara en samhällsviktig leverantör inom el ska du förutom grundkriterierna uppfylla minst ett av följande kriterier:

  1. Elöverföring som tillhandahålls av certifierat transmissionsnätsföretag enligt lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el.
  2. Elöverföring i regionnät enligt definitionen i 2 § 8 p. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet.
  3. Eldistribution till elanvändare med styrel prioritetsklass 1–5 enligt 5 § förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare.
  4. Elproduktion som är ansluten till stam- eller regionnät med undantag för industrimottryck eller annan elproduktion direkt ansluten till industri.
  5. Elhandel som bedrivs av den som åtagit sig balansansvar i enlighet med ellagen (1997:857)

Uppfyller kriterier - anmäl som samhällsviktig