NIS Föreskrifter på Remiss

Energimyndigheten har tagit fram förslag på nya föreskrifter om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (”NIS-lagen”) och inom förordningen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (”NIS-förordningen”).

Definitionen av vem som faller under NIS-lagen återfinns i MSB:s föreskrifter (MSBFS 2018:7) om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Bakgrund

NIS-direktivet trädde i kraft i EU 2016 och den lagfördes i Sverige genom NIS-lagen som trädde i kraft 2018.  Syftet med direktivet är att höja den allmänna nivån inom informationssäkerhet och cybersäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster i alla EU-länder. 

Förslagets innehåll

I förslaget ingår föreskrifter om hur en riskanalys ska utföras och hur risker ska kopplas till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.  Föreskrifterna anger även ett antal informationssäkerhetskrav som också ska mynna ut i säkerhetsåtgärder.

Yttrande

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till Energimyndigheten senast måndag 31 augusti 2020

Vi föredrar att ni skriver era kommentarer i Excel-dokumentet Feedback - Föreskrifter om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn.xlsx

Svar ska skickas till regist...@energimyndigheten.se, och de ska märkas med diarienummer 2019-003457.

Frågor och kontakt

Frågor under remisstiden skickas till nisti...@energimyndigheten.se.

Handläggare för remissen är Stefan Jansson.

Vår hantering av inkommen feedback på förslaget kommer att publiceras på denna sida.