Energimyndigheten arrangerar fem utbildningstillfällen om informationssäkerhet för berörda aktörer och intressenter. Utbildningen kommer bland annat handla om NIS-direktivet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, cybersäkerhet och tillsyn.  

Höstens utbildningar riktar sig till IT-chefer, informationssäkerhetsansvariga (CISO) och projektledare som arbetar med en aktörs ledningssystem för informationssäkerhetsarbete eller deras riskanalys och åtgärdsplan.  

Utbildningen är mest gynnsam för de verksamheter som har påbörjat informationssäkerhetsarbetet. Den är därför inte tänkt som en start av verksamheters systematiska informationssäkerhetsarbete under lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. 

Här kan du anmäla dig.

Har du frågor om utbildningen kan du mejla oss via e-post till nisti...@energimyndigheten.se

Andra utbildningar i informationssäkerhet

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) erbjuder i samverkan med MSB utbildningar i informationssäkerhet i industriella informations- och styrsystem.

Mer information om utbildningarna