Stormen Per

Stormen Per drabbade stora delar av Götaland och Svealand den 14 januari 2007. 440 000 elanvändare beräknas ha råkat ut för kortare eller längre elavbrott.

Som längst varade elavbrotten i cirka tio dygn. För att samla och dokumentera erfarenheterna från stormen har Energimyndigheten utvärderat störningarna på energianvändningen och samhällskonsekvenserna.

Erfarenheter för framtiden

Viktiga erfarenheter för en ökad trygghet i energiförsörjningen kan vinnas genom att analysera hur lärdomar av stormar tagits till vara i samhället, vilka som dragit nytta av tidigare erfarenheter, vad som fungerade bra och vad som kan göras bättre.

Energimyndighetens utvärdering efter stormen Per sammanfattas i skriften Stormen Per - Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm. Den finns även på engelska. Du hittar dem till höger på sidan. En detaljerad beskrivning och omfattande analyser finns i rapporten Utvärdering av stormen Per. Till rapporten hör två bilagor. Erfarenheterna sammanfattas också i OH-bilder. Ladda ner dem till höger.

Krishanteringen fungerade bättre än efter Gudrun

I stort fungerade krishanteringen under Per bra. I många fall hade rutiner utvecklats och finslipats under Gudrun. Eftersom nästan samma regioner drabbades, och personalomsättningen ännu inte grumlat minnet efter Gudrun, tog många bara vid där man slutade något år tidigare. Elnätföretagen har efter Gudrun bedrivit ett målmedvetet arbete för att stå bättre rustade vid omfattande elavbrott. De positiva effekterna av arbetet att förbättra samverkan med andra aktörer och ge bättre information var tydliga efter Per.

Den välfungerande krishanteringen visar betydelsen av övning och träning och av att olika organisationer, såväl privata som offentliga, samarbetar för det gemensamma bästa. Samverkan under kriser underlättas av att nyckelpersoner från olika organisationer känner varandra sedan tidigare. Därför är det viktigt att upprätthålla nätverk i det dagliga arbetet som kan vara till nytta vid större el- och värmeavbrott.

Dålig kännedom om eget ansvar

Samtidigt belyser stormen flera problem. El- och värmeanvändare känner ofta inte till att de har ett eget ansvar att hantera konsekvenser av störningar i el- och värmeförsörjningen. De står därför ofta dåligt rustade vid avbrott. Trycket på information och hjälp från medier, energibolag, offentlig sektor med flera blir därför stor under en kris. Energimyndigheten har efter stormarna sammanställt praktiska råd och tips till privatpersoner, kommuner, omsorgspersonal med flera kring hur konsekvenser av el- och värmeavbrott kan förebyggas och lindras.

Bristande spridning av erfarenheter försämrar krishanteringsförmågan

Inom krishanterande och stödjande organisationer finns ofta kunskapen om vad som bör göras i det akuta skedet framförallt hos personer som varit med tidigare och alltså inte systematiserat inom organisationen.

I de regioner som drabbats av Gudrun och/eller Per finns direkt efter stormarna en god beredskap att hantera nya störningar. Det kommer dock försämras inom några år, i takt med att tiden går och personalomsättningen i organisationerna suddar ut det kollektiva minnet. Få erfarenheter efter stormen Per har dokumenterats för att bevara kunskapen och förmågan till framtida störningar. För att upprätthålla en god krishanteringsförmåga är det viktigt att erfarenheter förmedlas till nyanställda och andra som inte var med under Per.