Övrigt att tänka på

Vad ska man tänka på när man dimensionerar?

Det är viktigt att man anpassar beredskapen utifrån de faktiska behov som finns. En underdimensionering kan få stora negativa konsekvenser för människor medan en överdimensionering leder till onödiga kostnader som kanske begränsar vilka beredskapsåtgärder som kommunen totalt sett har möjlighet att genomföra. En analys av vilka faktiska behov som finns är därför av stor betydelse.

Prioritering

Det kan finnas trygghetspunkter i kommunen som av olika anledningar är särskilt viktiga. Se till att det finns en prioriteringsordning ifall det under pågående kris blir nödvändigt att prioritera resurser, exempelvis bränsle för reservkraft. Se också över möjligheten att kunna prioritera reservkraften till olika delar av byggnader. Om t.ex. bränsleresurserna är begränsade är det onödigt att förse en hel byggnad med reservkraft om det bara är en del av byggnaden som behöver.

Går det att skaffa bränsle på vanliga drivmedelsstationer?

När det gäller bränsle till reservkraft kan det bli problem att skaffa den från vanliga drivmedelsstationer under ett pågående elavbrott eftersom pumparna på stationen kräver el för att fungera. Säkerställ därför bränsletillgången på annat sätt, t.ex. genom avtal eller genom mellanlager som man själv kontrollerar över.

Fungerar fjärrvärmen vid ett omfattande elavbrott?

Det är troligt att byggnaderna som kommer att användas för trygghetspunkter värms upp med fjärrvärme. Vid ett omfattande elavbrott kan även fjärrvärmen påverkas eftersom det ofta finns elektriska pumpar i systemet som kan sluta att fungera. Ta reda på vilken beredskap som finns för fjärrvärmedistributionen i kommunen. Om behov finns, säkerställ att det finns kompletterande värmekällor i de byggnader som kommer inrymma trygghetspunkterna. Tänk på att om vanliga elelement ska användas måste reservkraften dimensioneras för detta.

Vem ska driva trygghetspunkterna under en pågående kris?

För att trygghetspunkterna ska fungera krävs utbildad personal. Det kan vara antingen kommunens egen personal eller frivilliga som fått utbildning. Säkerställ att personalplaneringen verkligen täcker de behov som finns och för den tid det planeras för (exempelvis i upp till 72 timmar). Tänk på att även teknisk kompetens måste säkerställas för bl.a. driften av reservkraft. Telefoni- och IT-lösningar kan vara andra områden där det behöver säkerställas kunnig personal.

Hur säkerställs dricksvattenförsörjningen?

Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen kan sluta fungera efter ett tag vid ett omfattande elavbrott om det inte finns reservkraft för de pumpar som pumpar fram vattnet i systemen. Undersök noggrant vilken beredskap som finns för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Vid behov, säkerställ behoven på annat sätt. Livsmedelsverket har tagit fram vägledningar för nödvattenförsörjning:

Krisberedskap och säkerhet - Dricksvatten

Kan folk stanna hemma i större utsträckning?

En kommun kan i väldigt få fall planera för att det ska finnas trygghetspunkter som inrymmer kommunens samtliga invånare. Istället är det de mest behövande som tillfälligt kan behöva inrymmas. Därför behöver kommunen också arbeta med att öka invånarnas egen beredskap så att de i större utsträckning klarar sig i sina egna hem vid exempelvis större el- eller värmeavbrott. Energimyndigheten har tagit fram kunskapsmaterial som vänder sig till hushåll och som kommunen fritt kan använda för att informera sina invånare.

När det blir el- eller värmeavbrott i ditt hem

Ett ytterligare sätt kan vara att verka för att delar fastighetsbolagen i kommunen installerar reservkraft/-värme så att fler kan stanna i sina hem (framförallt nattetid) och därmed minska belastningen på trygghetspunkterna.

Hur ska information om trygghetspunkterna nå ut till invånarna?

Det är viktigt att ha en plan för hur information vid en kris ska nå ut till invånarna om var trygghetspunkterna finns. En väg kan vara att informera via den lokala radio P4-stationen, som har beredskap för att kunna sända även vid elavbrott. Inledningsvis vid ett större elavbrott kanske elektroniska kommunikationer fortfarande fungerar och då kan även information via webben vara ett alternativ. Men om ett elavbrott varar länge finns risk för att även internet och telefoni slutar att fungera. Då är det bara radiosändningar via lokala P4-stationen som fungerar om man vill nå ut till hela kommunen. Det är då viktigt att kommunen tidigare har arbetat aktivt med att informera invånarna om att det är via radio som information kommer att förmedlas vid exempelvis ett större elavbrott.