Västsvenska naturgasnätet

Det västsvenska naturgassystemet sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungssund i norr. Den största delen av den naturgas som används idag kommer via rörledning från Danmark. En mindre andel biogas matas också in på nätet. Det förbrukas årligen cirka 10 TWh gas i det västsvenska naturgassystemet.

vastsvenska naturgassystemet

Klicka på bilden för att se en större version av det västsvenska naturgassystemet.

Det västsvenska ledningssystemet utgörs av transmissionsnätet som är cirka 600 km långt, medan distributionsnätet består av uppskattningsvis 2800 km rörledning. Det finns ett mindre lager, Skallen, vars syfte är att kunna utjämna kortvariga konsumtionstoppar. Det lagret används just nu inte. För säsongslagring måste Sverige dock förlita sig på lagringsanläggningar i andra länder, främst i Danmark. Det danska naturgassystemet är i sin tur sammanlänkat med det europeiska naturgasnätet.

På den västsvenska naturgasmarknaden finns cirka 37 000 naturgasanvändare, varav 34 000 är hushållskunder. Marknaden präglas av en ojämn fördelning av förbrukning där ungefär 60 större användare står för cirka 80 procent av förbrukningen.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har av regeringen utsetts till behörig myndighet för trygg naturgasförsörjning i Sverige. Energimyndigheten ska i och med detta genomföra de bestämmelser som finns i EUs gasförsörjningsförordning (2017:1938) . Det innebär att Energimyndigheten har ett nationellt operativt ansvar för krishanteringen inom naturgasförsörjningen. Energimyndigheten är också enligt lagen om trygg naturgasförsörjning även tillsynsmyndighet på området.

Regelverk

I gasförsörjningsförordning ställs funktionskrav rörande leveranssäkerhet. Utifrån förordningen och svenska författningar, lag (2012:273) och förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning som kompletterar förordningen, finns en nationell förebyggande åtgärdsplan och nationell krisplan. Utöver dessa finns även föreskrifter och allmänna råd från Energimyndigheten (se dokument i högerspalten). I dessa finns krav på naturgasföretag samt stora förbrukare av naturgas. Kraven innebär bland annat att "skyddade kunder", det vill säga konsumenter, ska kunna få gas i minst 30 dagar vid störningar eller avbrott i leveranserna.