Olja och drivmedel

Vårt samhälle är helt beroende av en fungerande olje- och drivmedelsförsörjning. Utan den skulle näringslivet ha svårt att fungera. Viktiga samhällsfunktioner, som till exempel polis, räddningstjänst, sjukvård och kommunal äldreomsorg, skulle också ha svårt att fungera utan drivmedel. Därför behöver det finnas beredskapsåtgärder, dels för att minska risken för att störningar uppstår, dels för att hantera de konsekvenser som kan uppstå vid en uppkommen störning.

Energimyndigheten har det samordnande ansvaret för den övergripande försörjningstryggheten inom energiområdet i händelse av bristsituationer, bland annat inom olje- och drivmedelsförsörjningen. I det arbetet ingår det att ta fram strategier och åtgärdspaket för att hantera störningar. Myndigheten gör också hotbildsanalyser, följer och analyserar globala trender med fokus på marknadsutvecklingen, till exempel import, export, lagerhållning och raffinaderikapacitet. Energimyndigheten genomför även olika kunskapshöjande insatser gentemot bransch, konsumenter och aktörer inom offentlig sektor.

Beredskapslagring av olja

För att minska sårbarheten under svåra störningar i olje- och drivmedelsförsörjningen finns ett omfattande internationellt samarbete och avtal kring lagring av oljeprodukter. Sveriges lagringsskyldighet är knuten till EU-lagstiftning samt till åtaganden i enlighet med IEP-avtalet, som är en överenskommelse mellan 29 länder om ett gemensamt energiprogram. Energimyndigheten fastställer årligen vilka aktörer i Sverige som är lagringskyldiga och vilka lagringsbränslen och mängder som respektive aktör måste hålla. Genom dessa beredskapslager, av olja och oljeprodukter, är risken för fysisk brist i tillförseln i praktiken mycket liten ur ett nationellt perspektiv.

Läs mer om beredskapslagring av olja.