Olja och drivmedel

Vårt samhälle är helt beroende av en fungerande olje- och drivmedelsförsörjning. Utan den skulle näringslivet ha svårt att fungera. Viktiga samhällsfunktioner, som till exempel polis, räddningstjänst, sjukvård och kommunal äldreomsorg, skulle också ha svårt att fungera utan drivmedel. 

Därför behöver det finnas beredskapsåtgärder, dels för att minska risken för att störningar uppstår, dels för att hantera de konsekvenser som kan uppstå vid en uppkommen störning.

Energimyndigheten har det samordnande ansvaret för den övergripande försörjningstryggheten inom energiområdet i händelse av bristsituationer, bland annat inom olje- och drivmedelsförsörjningen. I det arbetet ingår det att

  • ta fram strategier och åtgärdspaket för att hantera störningar,
  • följa och analysera globala trender med fokus på marknadsutvecklingen, till exempel import, export, lagerhållning och raffinaderikapacitet,
  • genomföra olika kunskapshöjande insatser gentemot bransch, konsumenter och aktörer inom offentlig sektor.

Sedan 2015 är Energimyndigheten en bevakningsansvarig myndighet inom energiberedskapsområdet. Som bevakningsansvarig myndighet har man ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker under höjd beredskap eller krig. Målet är att skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten.

Beredskapslagring av olja

För att minska sårbarheten under svåra störningar i olje- och drivmedelsförsörjningen finns ett omfattande internationellt samarbete och avtal kring lagring av oljeprodukter. Sveriges lagringsskyldighet är knuten till EU-lagstiftning samt till åtaganden i enlighet med IEP-avtalet, som är en överenskommelse mellan 29 länder om ett gemensamt energiprogram.

Energimyndigheten fastställer årligen vilka aktörer i Sverige som är lagringskyldiga och vilka lagringsbränslen och mängder som respektive aktör måste hålla. Genom dessa beredskapslager, av olja och oljeprodukter, är risken för fysisk brist i tillförseln i praktiken mycket liten ur ett nationellt perspektiv.

Beredskapslagring av olja