Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning

För en trygg energiförsörjning behöver alla – både offentlig sektor, energibolag och användare – ta ansvar och förbereda sig.

Energimyndighetens ansvar och roll för en trygg energiförsörjning

Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för tillförsel och användning av energi och ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på energi. Energimyndigheten har ett strategiskt ansvar för att trygga energiförsörjningen i samhället, utan att för den delen vara överordnad någon annan myndighet eller marknadsaktör som har ansvar för sina delar av energiförsörjningen. Genom sin roll har Energimyndigheten även ett övergripande ansvar för krisberedskap inom energisektorn, såväl före som under och efter en kris.

Sammantaget innebär det att Energimyndigheten:

- har ett övergripande ansvar för att det, utifrån ett helhetsperspektiv, skapas en förmåga i samhället att förebygga sårbarheter, motstå hot och risker samt hantera och lindra effekter av inträffade störningar och avbrott i energiförsörjningen,

- ska bistå andra aktörer i deras arbete,

- ska vidta åtgärder inom den egna organisationen för att kunna ta detta ansvar.

Energimyndighetens arbete med trygg energiförsörjning styrs bland annat genom myndighetens instruktion, årligt regleringsbrev från regeringen samt krisberedskapsförordningen.

Rapporten Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning

Energimyndigheten har gett ut rapporten Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning. Syftet är att tydliggöra det principiella ansvarsförhållandet mellan dels den offentliga sektorn och energimarknadernas alla aktörer, inklusive energianvändarna, dels mellan några av den offentliga sektorns aktörer. Med rapporten vill Energimyndigheten sprida kunskap om:

- vem som översiktligt har ansvar för vad före, under och efter störningar i energiförsörjningen,

- vad som bör göras av olika aktörer, såväl privata som offentliga,

- vilka styrande dokument, inklusive författningar, som finns och vad dessa Innebär,

- Energimyndighetens strategiska grundsyn kring en trygg energiförsörjning.

Rapporten finns att ladda ner gratis uppe till höger på denna sida.