Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning

Alla behöver en trygg energiförsörjning. Både offentlig sektor, energibolag och användare behöver hjälpas åt att ta ansvar och förbereda sig vid eventuell händelse eller kris. På den här sidan berättar vi om Energimyndighetens ansvar och roll för en trygg energiförsörjning.

Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för tillförsel och användning av energi och ska på kort och lång sikt trygga tillgången på energi.

Energimyndigheten har ett strategiskt ansvar för att trygga energiförsörjningen i samhället, utan att för den delen vara överordnad någon annan myndighet eller marknadsaktör som har ansvar för sina delar av energiförsörjningen. Genom sin roll har vi även ett övergripande ansvar för krisberedskap inom energisektorn, såväl före som under och efter en kris.

Energimyndigheten ansvar är att :

  • ha ett övergripande ansvar för att det, utifrån ett helhetsperspektiv, skapas en förmåga i samhället att förebygga sårbarheter, motstå hot och risker samt hantera och lindra effekter av inträffade störningar och avbrott i energiförsörjningen,
  • bistå andra aktörer i deras arbete,
  • vidta åtgärder inom den egna organisationen för att kunna ta detta ansvar.

Energimyndighetens arbete med trygg energiförsörjning styrs bland annat genom myndighetens instruktion, årligt regleringsbrev från regeringen samt krisberedskapsförordningen.

Rapporten för en trygg energiförsörjning

Energimyndigheten har gett ut rapporten Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning.

Syftet med rapporten är att sprida kunskap om:

  • vem som översiktligt har ansvar för vad före, under och efter störningar i energiförsörjningen,
  • vad som bör göras av olika aktörer, såväl privata som offentliga,
  • vilka styrande dokument, inklusive författningar, som finns och vad dessa Innebär,
  • Energimyndighetens strategiska grundsyn kring en trygg energiförsörjning.