Om det i framtiden skulle uppstå en bristsituation i energiförsörjningen så finns det framtagna metoder. Hanteringen ser dock något annorlunda ut beroende på situationen och vad det råder brist på. I flikarna nedan ser du en sammanställning på vilka prioriteringsmetoder som finns inom respektive område, samt vad Energimyndigheten kan bidra med för stöd.

Inom värme- och kylaförsörjningen finns det idag ingen statlig utarbetad metod för prioritering av förbrukare vid en bristsituation. Aktörer kan ändå ha upparbetade planer för detta, beroende på vad som är tekniskt genomförbart.

Tidigare exempel

Under sommaren 2018 uppstod brist inom kylaförsörjningen och ett samverkansmöte genomfördes av Energimyndigheten tillsammans med några producenter/leverantörer av kyla. Företagen hade då gjort egna planer för fördelning av kyla inom sina system. Energimyndigheten informerade om andra prioriteringsgrunder, likt den som används inom styrel, som goda exempel inför företagens egna beslut om prioritering.