Säkerhetsskydd

Här hittar du relevanta blanketter för verksamhetsutövare inom säkerhetsskyddslagen. 

 • Anmälan säkerhetskänslig verksamhet

  Från och med den 1 december 2021 är det obligatoriskt för verksamhetsutövare av säkerhetskänslig verksamhet att utan dröjsmål anmäla sig till sina tillsynsmyndigheter. Om en verksamhetsutövare inte anmäler sin verksamhet kan det leda till att tillsynsmyndigheten tar ut en sanktionsavgift.

  Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom fjärrvärme-, naturgas, olje- och drivmedelsförsörjning ska anmäla sig till Energimyndigheten.

  Anmälan gör du genom att fylla i och skicka in Energimyndighetens blankett: 

  Anmälan säkerhetskänslig verksamhet (PDF)

  Ladda ner Säkerhetskänslig verksamhet i fjärrvärmeförsörjningen från Energimyndighetens webbshop, den finns under publikationer och rubrik Trygg energiförsörjning:

  Säkerhetskänslig verksamhet i fjärrvärmeförsörjningen

  Dimensionerande antagonistiska förmågor (DAF)  

  Med DAF avses en beskrivning av de antagonistiska förmågor som vissa säkerhetsskyddsåtgärder ska dimensioneras utifrån, oavsett om de motsvaras av något identifierat säkerhetshot mot den säkerhetskänsliga verksamheten eller inte. DAF utgör ett underlag för att långsiktigt dimensionera säkerhetsskyddet, främst i fråga om fysisk säkerhet men även skydd mot röjande signaler (RÖS).

  Enligt 2 kap. 7 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (2021:955), tillhandahåller Säkerhetspolisen, om Säkerhetspolisen inte bedömer att det i ett enskilt fall är olämpligt, beskrivningar av dimensionerande antagonistiska förmågor (DAF) till verksamhetsutövare som anmält att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

  Tillsynsmyndigheter

  Vissa av Energimyndighetens tillsynsobjekt kan bedriva säkerhetskänslig verksamhet utanför områdena fjärrvärme-, naturgas, olje- och drivmedelsförsörjning. Det innebär att verksamheten behöver anmäla sig till fler tillsynsmyndigheter.

 • Anmälan säkerhetsskyddschef

  Varje verksamhetsutövare ska utse en säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med säkerhetsskyddslag och de föreskrifter som meddelats. Säkerhetsskyddschefens ansvar kan inte delegeras.

  Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet. Om en sådan chef saknas ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd verksamhetsutövarens ledning. För varje juridisk person ska det finnas en utpekad säkerhetsskyddschef.

  Alla verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom Energimyndigheten tillsynsområde ska från den 1 december 2021 anmäla sig till Energimyndigheten.

  I samband med anmälan uppmanas ni också att fylla i och skicka in följande blankett:

  Anmälan om säkerhetskyddschef (PDF)

  Ersättare inget krav men uppmuntras

  En ersättare för säkerhetsskyddschef är inget krav utifrån lag eller förordning. Energimyndigheten kommer i första hand att vända sig till säkerhetskyddschefen i kommunikationen när det gäller frågor som avser säkerhetskänslig verksamhet. Om ordinarie säkerhetskyddschef av en händelse, exempelvis längre sjukskrivningar, inte finns tillgänglig är det fördelaktigt att det finns en redan på förhand alternativ kontaktperson. En sådan åtgärd förebygger onödig fördröjning av kommunikation av viktig information.

   

 • Anmälan Signalskyddschef

  En verksamhetsutövare som har ett signalskyddssystem ska ha minst en signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av signalskyddstjänsten.

  Energimyndigheten kommer i första hand att vända sig till signalskyddschefen eller biträdande signalskyddschef i frågor som rör signalskydd i er verksamhet.

  Om ni har signalskydd i er verksamhet uppmanas ni också att fylla i och skicka in följande blankett:

  Anmälan om signalskyddschef (PDF)

 • Anmälan vid säkerhetshotande händelser och verksamhet

  Enligt 2 kap. 4§ säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) ska en verksamhetsutövare skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen om:

  • det finns skäl att anta att en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift otillåtet har röjts,
  • det inträffat en it-incident i ett informationssystem som verksamhetsutövaren är ansvarig för och som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet och där incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i systemet,
  • verksamhetsutövaren får kännedom eller misstanke om någon annan för denne allvarlig säkerhetshotande verksamhet.

  Anmälan sker till säkerhetspolisen. För mer information och blankett se Säkerhetspolisens hemsida.

  Anmälan vid säkerhetshotande händelser - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)