Säkerhetsskydd

Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som är säkerhetskänslig av någon annan anledning. Blanketter hittar du längst ned på sidan.

Den som något sätt deltar i en säkerhetskänslig verksamhet ska enligt säkerhetsskyddslagen genomgå en säkerhetsprövning och eventuellt placeras in i säkerhetsklass. Vilka befattningar som berörs av detta framkommer i verksamhetens befattningsanalys. Syftet med en befattningsanalys är att få en tydlig bild av vilka befattningar eller roller som deltar i er säkerhetskänsliga verksamhet.

Ansvarsfördelningen för beslut

Enskilda verksamhetsutövare tar i regel inte beslut om placering i säkerhetsklass. Ansvarsfördelningen för beslut om placering i säkerhetsklass ser ut så här:

 • Energimyndigheten tar beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3 för enskilda verksamhetsutövare inom områdena fjärrvärme, naturgas, olje- och drivmedelsförsörjning.
 • Hos enskilda verksamhetsutövare, som kommuner och regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, beslutar kommunen eller regionen om placering i säkerhetsklass 2 och 3.
 • Regeringen beslutar om placering i säkerhetsklass 1 efter ansökan från den som beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 för er verksamhet. ·        
 • Angående beslut om placering i säkerhetsklass som meddelats före den 1 april 2019 gäller längst till och med utgången av 2024. Energimyndigheten behöver därför ta nya beslut om placering i säkerhetsklass innan dess. Beslutet omfattar anställda och annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet t ex leverantörer.

Förberedelse inför beslut om placering av befattning i säkerhetsklass

 • En uppdaterad och aktuell säkerhetsskyddsanalys där ni har identifierat vilka delar av er verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd är en förutsättning för att Energimyndigheten ska kunna behandla er ansökan. Den får inte vara äldre än två år gammal. 
 • Ni är skyldiga att utreda om behovet av säkerhetsskydd kan tillgodoses på annat sätt än med placering i säkerhetsklass enligt 3 kap. 10 § säkerhetsskyddslagen. Ni behöver analysera och överväga detta innan ni skickar in ansökan till Energimyndigheten.  

Befattningsanalys

En kopia på er befattningsanalys ska bifogas till er ansökan om beslut om placering i säkerhetsklass. I befattningsanalysen ska ni ange vilka befattningar, roller och funktioner som har tillgång till säkerhetskänslig verksamhet och i vilken omfattning.

 • Säkerhetsprövning

  Säkerhetsprövning

  En säkerhetsprövning ska göras när en person ska anställas eller anlitas för att delta i säkerhetskänslig verksamhet eller ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det kan utöver anställda i den egna verksamheten exempelvis vara leverantörer och konsulter eller personer som genom olika typer av samarbeten och samverkan kommer i kontakt med den säkerhetskänsliga verksamheten.

  Säkerhetshetsprövningen ska ske innan personen börjar delta i den säkerhetskänsliga verksamheten och ska alltid omfatta:

  • en grundutredning
  • säkerhetsprövningsintervju

  Beroende på vilken säkerhetsklass personen ska placeras i gäller följande:

  • För säkerhetsklass 3 – registerkontroll
  • För säkerhetsklass 2 – registerkontroll och en särskild personutredning. Ibland genomför även Säkerhetspolisen en intervju för säkerhetsklass 2
  • För säkerhetsklass 1 – registerkontroll, särskild personutredning och att Säkerhetspolisen genomför en intervju med den sökande.

  När ni har genomfört en grundutredning och säkerhetsprövningsintervju ska ni bedöma om personen är pålitlig ur säkerhetssynpunkt utifrån den informationen som har framkommit så långt.

  Nästa steg i säkerhetsprövningsprocessen är att skicka in en ansökan om registerkontroll till Energimyndigheten. När ni har tagit del resultatet av registerkontrollen gör ni er slutliga bedömning.

  Ni ska ha en löpande säkerhetsprövning av dem som deltar i er säkerhetskänsliga verksamhet för att kunna upptäcka avvikelser eller problem i ett tidigt skede.  

  Blanketter och underlag som ska skickas in till Energimyndigheten

  För mer vägledning inom personalsäkerhet och säkerhetsskyddsanalys:

  Ladda ner Placering av befattning i säkerhetsklass från Energimyndighetens webbshop, den finns under publikationer och Trygg energiförsörjning:

  Placering av befattning i säkerhetsklass

  Säkerhetsskyddsanalys - (sakerhetspolisen.se)

  Personalsäkerhet - (sakerhetspolisen.se)  

 • Registerkontroll

  Energimyndigheten ansöker om registerkontroll för befattningar placerade i säkerhetsklass åt verksamhetsutövare inom fjärrvärme-, naturgas, olje- och drivmedelsförsörjning. Det gäller dock inte för verksamhetsutövare där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Dessa får istället vända sig till sin kommun alternativt region.

  Det är enbart personer hos verksamhetsutövaren som har föranmälts som kontaktpersoner som är behöriga att hantera och skicka in ansökan om registerkontroll till Energimyndigheten.

  Om personen inte förekommer i register

  Säkerhetspolisen genomför registerkontroller efter ansökan från den som har beslutat om placering i säkerhetsklass för er verksamhet. Registerkontrollen innebär en kontroll om personen förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen. För säkerhetsklass 1 och 2 genomförs även en registerkontroll för en eventuell make, maka, partner eller sambo.

  Säkerhetspolisen återkopplar med resultatet till den som beslutar om placering i säkerhetsklass som vidarebefordrar till verksamhetsutövare.

  Blankett och information om anmälan

  För att anmäla kontaktpersoner till Energimyndigheten ska myndighetens blankett användas. Blanketten används både för att lägga till och ta bort kontaktpersoner. Observera att även anmäla kontaktpersoner till säkerhetspolisen, på säkerhetspolisens blankett.

  Blanketten skickas med rekommenderad försändelse till:

  Statens energimyndighet Tillsyn säkerhetsskydd Box 310 631 04 Eskilstuna

  Om anmälan innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska handlingen märkas med aktuell säkerhetskyddsklass samt sekretessgrund och skickas till Statens energimyndighet med lämpligt säkerhetsskydd.

  Adresskod på ansökningsblankett

  Vid ifyllnad av ansökan om registerkontroll för befattningar där Energimyndigheten är tillsynsmyndighet över verksamheten (fjärrvärme,- naturgas, olja- och drivmedelsförsörjningen) och har beslutat om placering i säkerhetsklass, ska ni som verksamhetsutövare ange TILLSYN i fältet för adresskod hos Säkerhetspolisen.
  Adresskoden TILLSYN måste alltid fyllas i. Om denna uppgift saknas, kommer Säkerhetspolisen att skicka er ansökan i retur och ni måste skicka in en ny ansökan till Energimyndigheten som är korrekt ifylld.

  Observera att om du är leverantör eller underleverantör till Energimyndigheten gäller en annan adresskod. Kontakta din avtalspartner hos Energimyndigheten för mer information.

  image9thjh.png

  I ansökan om registerkontroll ange TILLSYN i fältet för adresskod. Det gäller för ansökan om registerkontroll där Energimyndigheten har beslutat om placering i säkerhetsklass.

  Frågor om anmälan ställs till sakerhetssk...@energimyndigheten.se

  Anmälan och avanmälan av kontaktpersoner för ansökan om registerkontroll (PDF)

  Om registerkontroll och säkerhetsklass (Säkerhetspolisen)

   • Samtycke

    Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast om den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke. Samtycket ska anses gälla också kontroller och utredningar under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

    Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att samtycke har inhämtats av den som registerkontrollen och den särskilda personutredningen gäller. Samtycket ska dokumenteras. Om registerkontrollen avser en anställning eller annat deltagande i en verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2, ska det i ansökan om registerkontroll anges uppgifter om personliga förhållanden för den som kontrollen avser.

    Upplysning om samtycke vid ansökan om registerkontroll (PDF)

   • Avanmälan eller upphörande av registerkontroll

    När en anställning eller något annat deltagande som föranlett en placering i säkerhetsklass upphör, eller vid en omplacering till en annan säkerhetsklass, ska registerkontrollen avslutas. För att avsluta registerkontrollen fyller ni i Säkerhetspolisens blankett ”upphörande av registerkontroll” och skickar in den till den som har fattat beslut om placeringen i säkerhetsklass.

    Om beslutet om placeringen har fattats av en tidigare tillsynsmyndighet, exempelvis länsstyrelsen, ska blankett om upphörande av registerkontroll skickas till länsstyrelsen.

    Blanketter och mallar - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

    Om det är Energimyndigheten som beslutat om placeringen i säkerhetsklass är det till Energimyndigheten anmälan om upphörande ska skickas. Den som fattat beslut om placering i säkerhetsklass ansvarar sedan för att blanketten om upphörande av registerkontroll skickas in till Säkerhetspolisen.

    Registerkontroll och säkerhetsklass - (sakerhetspolisen.se)

   • Ansökan om ny registerkontroll

    Vid följande tillfällen behöver ni skicka in en ny registerkontroll även då en person redan har en aktiv registerkontroll:

    • Personen byter befattning Personen får ytterligare en befattning som är placerad i säkerhetsklass 2 eller 3
    • Personens befattning byter säkerhetsklass.
    • Personen blir make, maka, partner, sambo eller får ny tillika.
    • Vid behov ersätta en registerkontroll enlig 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627). 

    Adresskod på ansökningsblankett

    Vid ifyllnad av ansökan om registerkontroll för befattningar där Energimyndigheten är tillsynsmyndighet över verksamheten (fjärrvärme,- naturgas, olja-drivmedelsförsörjningen) och har beslutat om placering i säkerhetsklass, ska ni som verksamhetsutövare ange TILLSYN i fältet för adresskod hos Säkerhetspolisen.

    Adresskoden TILLSYN måste alltid fyllas i. Om denna uppgift saknas, kommer Säkerhetspolisen att skicka er ansökan i retur och ni måste skicka in en ny ansökan till Energimyndigheten som är korrekt ifylld.

    Observera att om du är leverantör eller underleverantör till Energimyndigheten gäller en annan adresskod. Kontakta din avtalspartner hos Energimyndigheten för mer information.

    image9thjh.png

    I ansökan om registerkontroll ange TILLSYN i fältet för adresskod. Det gäller för ansökan om registerkontroll där Energimyndigheten har beslutat om placering i säkerhetsklass.

    Nya registerkontroller för att ersätta 14 §

    Tidigare kunde registerkontroll ansökas utan att befattningen var placerad i säkerhetsklass enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627). När den nuvarande lagen trädde i kraft den 1 april 2019 försvann den möjligheten och nya registerkontroller måste göras.

    Många äldre registerkontroller av typen ”14 §” är fortfarande aktiva hos Säkerhetspolisen och det får de endast vara till och med den 31 december 2024.

    Säkerhetspolisen kommer att avsluta alla registerkontroller som genomförs med stöd av 14 § i den upphävda säkerhetsskyddslagen från och med den 1 januari 2025.

    Det innebär att ni måste skicka in nya ansökningar om registerkontroll till den som beslutar om placering i säkerhetsklass för er säkerhetskänsliga verksamhet.

    Anmälan och avanmälan av kontaktpersoner för ansökan om registerkontroll (PDF)

    Upplysning om samtycke vid ansökan om registerkontroll (PDF)

    Blanketter och mallar - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)