Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå

Energimyndigheten utlyser totalt upp till nio miljoner kronor per år i tre år inom det nystartade programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion för projekt på upp till tre år. Utlysningen har tre olika prioriterade områden. Dessa områden är lokal och regional näringslivsutveckling och nytta kring förnybar elproduktion, samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt kunskapshöjande insatser. Stödet kan sökas av offentliga aktörer, akademi och icke-vinstdrivande organisationer.

Sista dag för ansökan 2020-04-03
Utlysta medel Cirka 27 miljoner

Utlysningen ska bidra till att öka den lokala och regionala nyttan av förnybar elproduktion i form av näringslivsutveckling. Den ska också bidra till samexistenslösningar mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt till en ökad kunskapsnivå om förnybar elproduktion på lokal och regional nivå. Det övergripande syftet är att bidra till en hållbar elproduktion och ett hållbart elsystem genom att sprida kunskap om de olika kraftslagens förutsättningar och verka för att utbyggnad, drift och återinvesteringar sker med god lokal och regional förankring samt genererar mervärde till lokalsamhället.

Inom det nystartade programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion är tanken att finansiera projekt på lokal och regional nivå som arbetar med förnybar elproduktion och elsystem. Programmets långsiktiga mål är följande:

  • Att ny förnybar elproduktion är väl lokaliserad och väl förankrad i området där den etableras.
  • Att arbetet med förnybar elproduktion och elsystemet hos berörda lokala och regionala aktörer baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap.
  • Att etablering av och återinvesteringar i förnybar elproduktion genererar mervärde till lokalsamhället.

Programmet har finansiering för tre år och kommer under denna tid att ha minst en utlysningsomgång per år. Läs mer om programmet här.

Tidplan

Utlysningen är öppen under perioden 3 februari till 3 april 2020. Den fullständiga ansökan ska vara inlämnad senast 3 april 2020 kl 12.00. Beslut om ansökningar förväntas vara fattade inom en månad efter sista ansökningsdag. Detta kan dock påverkas av antalet inkomna ansökningar. Projektet kan hålla på som längst till 2022-12-31.

Målgrupp

Stödet kan sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå, såsom länsstyrelser, kommuner, kommunala och regionala samverkansorgan och aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Även ideella föreningar, intresseorganisationer och akademi har möjlighet att delta i utlysningen. Företag har inte möjlighet att söka stödet men får vara med i genomförandet av projekten på lokal och regional nivå.

Frågor

Elin Larsson, handläggare Telefon: 016 544 24 82 E-post: elin.l...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet