Batterifondsprogrammet

Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor inom Batterifondsprogrammet. Programmet är ett forsknings- och utvecklingsprogram med inriktning mot teknikområdena batterieråteranvändning eller batteriåtervinning och fordonsbatterier. I denna utlysning prioriteras projektförslag inom två forskningsområden. Sista ansökningsdag är den 13 juni 2016.

Sista dag för ansökan 2016-06-13
Tid för beslut Oktober
Utlysta medel ca 30 miljoner kronor

Batterifondsprogrammet ska bidra till en långsiktig hållbar användning av alla typer av batterier och till energieffektivisering av vägfordon genom bättre batterisystem för ökad elektrifiering. Världsledande forskning och utveckling med nära samarbete mellan akademi och näringsliv ska ge ett betydande bidrag till samhällets omställning mot ett långsiktigt hållbart energisystem. Vilket i sin tur skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningens forskningsområden

I utlysningen prioriteras ansökningar mot följande områden vilka Energimyndigheten tillsammans med programrådet har identifierat som områden där utökad verksamhet är önskvärd:

  • Bygga en vetenskaplig grund för insamlings- och återvinningsmål för batterier. Vad är energi- och miljömässigt, strategiskt, tekniskt och ekonomiskt motiverat?
  • Batterisystem, optimal användning av stora celler och förenklingspotential på systemnivå avseende vitt skilda krav på effekt-, energi- och livslängsprestanda i fordonsapplikationer.

Kriterier för bedömning av projekt framgår av programbeskrivningen.

Samverkan viktig

Forskningsprojekt som har tydlig anknytning till näringslivet eftersträvas för att under­lätta spridning och vidareutveckling av forskningsresultaten. Sådan anknytning kan för grundläggande forskning ske genom referensgrupper med representanter från berörd industri eller avnämare. Alternativt via samarbeten och innovations­utveckling som syftar till kommersialisering av forskningens resultat genom projektkluster.

Internationellt samarbete uppmuntras för till exempel samarbetsprojekt med Kina, Japan, Sydkorea, USA och Tyskland.

Så ansöker du

Projektansökan ska skrivas enligt anvisningar och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. För att du ska kunna skicka in en ansökan via E-kanalen måste du ha ett användarkonto som söks via hemsidan.

Det är projektledaren som formellt ska skicka in ansökan och som behöver ansöka om ett användarkonto, d.v.s. användarnamn och lösenord. Tänk på att skaffa användar­behörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Om projektet innehåller forskning av akademisk karaktär och därför blir föremål för granskning av internationella experter ska även en ansökan på engelska bifogas som bilaga.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 13 juni kl. 14

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer att bedömas av programrådet. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd. Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i oktober 2016.

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet