Bidra med design och beteendevetenskap till ett resurseffektivt samhälle

Du som forskar om eller utvecklar produkter, lösningar och tjänster som kan bidra till ett hållbart samhälle har nu möjlighet att få ekonomiskt stöd till ditt projekt genom Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag.

Sista dag för ansökan 2023-02-01 23:59
Utlysta medel Cirka 15 miljoner kronor

Projekt som kombinerar energi, design och beteende kan få stöd

Genom de val vi gör i vardagen har vi en direkt påverkan på samhällets energi- och resursanvändning. Om Sverige ska nå sina energi- och klimatmål och mildra den ansträngning som vi just nu ser i den europeiska energisituationen behöver förändringar ske på såväl individ- som samhällsnivå.

Energimyndigheten välkomnar ansökningar till forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. Programmet kombinerar design och beteendevetenskap för att ta fram kunskap, produkter, affärsmodeller och tjänster som skapar varaktiga beteendeförändringar och påskyndar omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle.

Utlysningen omfattar ca 15 miljoner kronor och stänger den 1 februari 2023.

Projektet kan starta tidigast den 1 juni 2023 och som längst pågå till och med den 31 december 2024.

Varför design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen. Energiforskning och utveckling som är användar- och beteendecentrerad kan möjliggöra produkter, affärsmodeller och tjänster som överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteenden.

Utlysningens inriktning

Utlysningen välkomnar projekt inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet.

Vi välkomnar särskilt projektansökningar som

 • adresserar den energikris som sveper in över Europa, och tar fram lösningar som långsiktigt bidrar till en mer resilient vardag, minskar hushållens energibehov och underlättar för människor att påverka sin energianvändning.
 • tar tidigare resultat i programmet vidare genom till exempel marknadsintroduktion, utställningar eller andra events och aktiviteter. Detta för att öka nyttiggörande av redan utvecklade lösningar och därmed skapa nudging och varaktiga beteendeförändringar mot lägre klimatavtryck.
 • bidrar till effektivare energianvändning och långsiktiga beteendeförändringar i småhussektorn. Det kan handla om lösningar som främjar lärande, till exempel olika typer av visualisering och återkoppling på energianvändning, och som riktar sig till såväl småhusägare som branschens aktörer, gärna med utgångspunkt i Energimyndighetens husguide.

Vidare ses det som meriterande med deltagande och samfinansiering från näringslivet för att ytterligare kunna växla upp projektets nyttiggörande och spridning i samhället.

Kunskap och kompetens

Inriktningen Kunskap och kompetens ska bidra till att uppnå följande utfallsmål år 2030:

 • Aktörer har kunskap och kompetens om hur designtänkande och beteendevetenskap ska användas för att underlätta för människor att göra hållbara val och vardagslivets energianvändning utmärks av hög och ökande effektivitet samt flexibilitet i utnyttjandet av energi.
 • Kunskap om hur designtänkande kan användas för att uppnå den tekniska potentialen för ett hållbart energisystem finns och leder till policyförändringar och hållbara lösningar som sätter människors behov och preferenser i fokus.
 • Svenska forskare har främjat teknik- och samhällsutveckling genom internationellt erkänd tvärvetenskaplig forskning där energi, design och beteendevetenskap har mötts.

Innovation och teknik för resurseffektivitet

Inriktningen Innovation och teknik för resurseffektivitet ska bidra till att uppnå följande utfallsmål år 2030:

 • Det är enkelt och tilltalande för olika grupper av individer att utforma, styra, kontrollera och automatisera sin energiförsörjning, -lagring och -användning.
 • Det finns tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller utformade med utgångspunkt i designtänkande och kunskap om människors beteenden som underlättar användande och stödjer människor att göra hållbara och energieffektiva val med bibehållen eller höjd livskvalité.
 • Det svenska näringslivet är framstående inom tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande och människors beteenden som stärker individens roll samt inflytande i ett energieffektivt och hållbart samhälle.
 • Det finns etablerade tvärvetenskapliga arenor och forskningsmiljöer som främjar samarbeten mellan akademiska och icke-akademiska aktörer verksamma inom energi-, design-, digitaliserings- och beteendeområdena, vilket ger ökade kommersialiseringsmöjligheter för den forskning som bedrivs.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara

 • företag inklusive designbyråer
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors designkunskap, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till området
 • övriga aktörer med anknytning till området.

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi, offentlig sektor, civilsamhälle och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Det är ett krav att projektgruppen har kompetens inom alla tre områden energi, design och beteende.

Webbinarium för dig som vill veta mer 

Vill du veta mer? Den 7 december bjuder vi in till ett webbinarium där du får reda på mer om utlysning 7 och tips på saker att tänka på om du vill ansöka.  

Nätverksgrupp på Linkedin

För att främja nätverkande mellan projekt inom Design för energieffektiv vardag, och skapa ett forum där man kan hitta projektpartner, så finns det en nätverksgrupp för programmet på LinkedIn.

Gruppen är en öppen nätverksgrupp för alla som vill hitta projektpartner för utlysningar/ansökningar till Design för energieffektiv vardag, den är även till för pågående projekt i programmet som vill nätverka.

Det är öppet för alla att skapa ett inlägg kring ett ämne man önskar diskutera eller få input kring, eller om man söker en projektpartner inom ett specifikt område.

Nätverksgrupp på Linkedin för projekt inom Design för energieffektiv vardag

Varmt välkomna att gå med i gruppen!

Kontakt

Vid frågor gällande stödnivå, stödberättigade kostnader, programbeskrivning etcetera kan ni kontakta handläggare på Energimyndigheten. Vid frågor om programmets aktiviteter, nyheter, pågående projekt, frågor om potentiella samarbetspartners etcetera kan ni kontakta programkansliet (Stiftelsen Svensk Industridesign).

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Handläggare på Energimyndigheten

Christoffer Tjärnberg
Epost: christoffer...@energimyndigheten.se
Tel: 016-544 22 95

Helena Karresand
Epost: helena.k...@energimyndigheten.se
Tel: 016-542 06 41

Programkansli, Stiftelsen Svensk Industridesign

Mona Wärdell
Epost: mona.w...@svid.se
Tel: 076-786 28 28

Sofia Beckman
Epost: sofia.b...@svid.se
Tel: 08-406 84 47

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet