Bidra till energieffektivisering inom belysning

Nu kan du som vill bidra till utvecklingen av energi- och resurseffektiv belysning söka stöd för ditt forsknings- eller utvecklingsprojekt. Syftet med stödet är att bidra till energisystemets omställning och verka för en god belysning som är energi- och resurseffektiv, anpassningsbar och bidrar till hälsa och komfort. Den här utlysningen ingår i programmet Energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS och omfattar cirka 25 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2020-03-10
Utlysta medel 25 miljoner kronor

Det finns en stor utvecklingspotential inom belysningsområdet både vad gäller resurs- och energieffektivisering, men också inom smart styrning, hälsa och komfort. I den här utlysningen välkomnar vi projekt som inom ett brett område kan bidra till energi- och resurseffektiv belysning.

Vilken typ av projekt kan få stöd?

Projekt kan exempelvis utgå från olika behov och möjligheter som identifierats inom behovsägarnätverk i bebyggelsen. Vi välkomnar särskilt projektansökningar inom följande delområden:

 • Metoder och kunskap om varför redan existerande energieffektiva produkter inte snabbare ersätter existerande produkter (t.ex. studier av hur upphandlingar fungerar i praktiken, hur belysning planeras och implementeras i byggprocessen)
 • Ny kunskap om och metoder för överföring och kommersialisering av svensk teknik till nya marknader
 • Projekt som kan stödja massutbyten av kvicksilverbaserade lysrör till LED-lösningar
 • Forsknings- och pilotstudier av belysning som tjänst
 • Kunskap om återkoppling från krävande användare (t.ex. förskolor, teaterscener, film och TV
 • Utvärdering av flimmerfri belysning
 • Informationsöverföring via belysning, exempelvis LiFi
 • Projekt om produkters återvinning 

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • Företag
 • Offentlig sektor
 • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • Institut
 • Övriga aktörer med anknytning till belysningsområdet.

Projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag eller andra organisationer, är särskilt välkommet.

När kan man söka?

Utlysningen öppnade den 27 november och är öppen till och med 10 mars 2020. Projektet kan starta tidigast 1 maj 2020 och som längst pågå till 31 december 2024.

Läs detta innan du söker

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet