Bidra till ett hållbart energisystem genom värme och kyla

Energimyndigheten välkomnar projektansökningar till den femte utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet Termo. Ni som vill bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem är välkommen att söka stöd i denna utlysning.

Sista dag för ansökan 2022-03-31
Utlysta medel cirka 25 miljoner kronor

Projekt som bidrar till framtidens värme- och kylalösningar kan få stöd

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande områden:

 1. Företagsdrivna innovationsprojekt: Projekt där små- och medelstora företag utvecklar en lösning som kan kommersialiseras i Sverige och/eller internationellt.
 2. Projekt i samverkan mellan aktörer: Projekt som präglas av en tydlig samverkan till exempel mellan akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor, näringsliv eller internationella aktörer (inklusive projekt där gästforskare deltar).
 3. Syntesprojekt: Projekt som sammanfattar och analyserar befintligt kunskapsläge och visar på kunskapsbehov inom värme- och kylaområdet för att uppnå programmets utfallsmål (se nedan) och en hållbar omställning av energisystemet.

Projektet ska bidra till att något eller några av följande utfallsmål (2030) kan uppnås:

 • Energiresurser: Energi för värme och kyla utgörs av återvunnen och förnybar energi. Överskottsvärme från olika sektorer nyttiggörs och kommer samhället till nytta.
 • Samspel i energisystemet: Samspel mellan värme och kyla och andra energibärare bidrar till ett flexibelt, resurs- och kostnadseffektivt energisystem samt en trygg energiförsörjning.
 • Resurseffektiv användning: Värme- och kyla används på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan. Användarna drar nytta av konkurrenskraftiga priser på lokala marknader.
 • Innovation för jobb och klimat: Näringslivet, offentliga aktörer och forskningsaktörer i Sverige är världsledande inom innovation för klimatsmart värme och kyla. Produkter, systemlösningar och tjänster är konkurrenskraftiga på en global marknad

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag och branschorganisationer
 • offentlig sektor
 • forskningsinstitut
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner  

Utlysningen omfattar cirka 25 miljoner kronor.

Sista datum för ansökan Beslut Tidigaste projektstart Projektet avslutas senast
31 mars 2022 Mellan juni och augusti 2022 1 september 2022 31 december 2023 för område 1 och 3, 31 december 2024 för område 2

Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Ansökning sker i Mina sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina sidor.

Anvisningar för ansökningar via Mina sidor

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Informationsmöte om utlysningen 26 januari

Presentationsfilm från informationsmöte (YouTube).

Frågor och svar (PDF).

Presentation (PDF).

Om forskning- och innovationsprogrammet Termo

Syftet med programmet Termo är att bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem. Det handlar om att tillvarata energiresurser, resurseffektiv användning och samspel med andra energibärare. I programmet ingår såväl det tekniska systemet som aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan. Dessutom ska programmet bidra till att stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat inklusive exportmöjlighet för svenskt näringsliv.

Programmet pågår till den 31 december 2024 har en ram om 260 miljoner kronor för åren 2018 - 2024. Det här är utlysning nummer fem. 

Programmet innefattar tre forsknings-, utvecklings- och innovationsområden:

 • Värme- och kylalösningar för framtidens användare och lokalsamhällen
 • Effektivt tillvaratagande av förnybar och återvunnen värme och kyla
 • Missioninriktat angreppsätt för effektivt samspel inom värme och kyla: affärsmodeller, organisation, regelverk, styrmedel, teknik och så vidare

Kontakt

Har du frågor om utlysningen? Kontakta Energimyndigheten via ter...@energimyndigheten.se

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningar

Utlysningsarkivet