Bidra till framtidens kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem

Har du en idé om hur vi kan utveckla lösningar och kunskap för framtidens havsenergisystem? Då är du välkommen att söka stöd för ditt projekt här.

Sista dag för ansökan 2019-12-12 23:59
Utlysta medel Cirka 30 miljoner kronor

Utlysningen (och programmet) omfattar vågkraft, strömkraft samt salt- och temperaturgradientkraft. För att få stöd ska ditt projekt bidra till något eller några av följande mål inom området:

  • En fortsatt utveckling av kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem i Sverige
  • En stärkt inhemsk värdekedja inom havsenergi
  • En högre grad av kunskapsspridning och samverkan (nationell och internationell)

Denna utlysning är öppen för projektförslag inom programmets samtliga fokusområden, vilka är:

  • Komponenter, delsystem och prototyper för kostnadseffektiv elgenerering
  • Tillförlitlighet och överlevnadsförmåga
  • Miljöpåverkan vid etablering, drift och avveckling
  • Förbättrade etablerings-, drifts- och underhållsstrategier
  • Tester och demonstration av aggregat i havsmiljö

Du kan söka stöd för ditt projekt inom en av två olika kategorier:

  • Kategori A – Tillämpad forskning eller,
  • Kategori B – Företagsdrivna innovations- och utvecklingsprojekt samt demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier inför demonstrationsprojekt

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara företag, institut, universitet och högskolor.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i april 2020. Projektet kan starta tidigast 1 maj 2020.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om Marin energiomvandling programmet

Programmet Marin energiomvandling 2018–2024 bygger på Energimyndighetens havsenergistrategi som antogs våren 2017. Visionen för programmet är att havsenergikoncept utvecklade i Sverige bidrar till omställningen mot ett globalt hållbart energisystem. Detta genom forskning om och utveckling av tekniker, system och frågeställningar relaterade till produktion av el från havet.

Programmet omfattar vågkraft, strömkraft samt salt- och temperaturgradientkraft. Fokus ligger på tekniker med potential att kommersialiseras innan 2030. Programmet förväntas därför få en stark tyngdpunkt mot de två första teknikerna, det vill säga vågkraft och strömkraft, då dessa bedöms ha uppnått en mognadsgrad som möjliggör kommersialisering inom tidsramen.

Den främsta marknaden för havsenergiomvandlingssystem förväntas ligga utomlands men Energimyndigheten bedömer att en satsning på forskning och innovation inom havsenergi i Sverige är motiverad utifrån Sveriges starka, och i flera fall världsledande, position både inom forskarvärlden och det företagsdrivna innovationsområdet. Satsningen via detta program förväntas i förlängningen skapa tillväxt i Sverige genom att ge upphov till ökad export och en ökad andel exporterande företag, samt öka antalet arbetstillfällen i Sverige.

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer, utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen.

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningar

Utlysningsarkivet