Bidra till lösningar som minskar den framtida digitala sårbarheten i det nordiska transmissionsnätet

Vill du bidra till utveckling och drift av gemensam nordisk infrastruktur och framtida marknadsplatser. Nu kan du söka stöd i programmet NordGrid för att tillsammans på nordisk nivå utveckla morgondagens el-infrastruktur. Nordiska transmissionsnätsägare har visat ett starkt stöd för programmet och är öppna för att bidra till och samarbeta med projekt. Budget för utlysningen är 37 miljoner kronor varav 10 miljoner kronor är reserverat för svenska sökande.

Sista dag för ansökan 2021-06-16 13:00
Utlysta medel ca 37 miljoner kronor

Utlysningen är en gemensam satsning av Nordisk Energiforskning, Energimyndigheten, Business Finland och Innovation Fund Denmark i samarbete med Svenska kraftnät, Fingrid, Energinet och Statnett.

Projekt som kan få stöd

I den här utlysningen vill vi se applikationer som undersöker hur lösningar kan implementeras för att minska den framtida digitala sårbarheten i det nordiska transmissionsnätet. Exempelvis kan detta ske via utveckling av moderna strategier för övervakning och automatisk styrning av det nordiska kraftsystemet, genom att flytta operativa beslut närmare realtid, bättre utnyttjande av data för att stödja beslutsfattare och kraftsystemkontroll liksom bättre hantering av digitala sårbarheter.

Lösningar kan innefatta robust implementering av artificiell intelligens, hantering av stora datamängder, människa maskininteraktion, sektoriell överskridande integration eller automatisk återställning av drift av kraftsystemet i händelse av fullständig eller partiell blackout liksom slutligen beredskap mot möjliga cyberattacker.

Projekt som finansieras ska ha ett nordiskt mervärde, med det menas att skapa resultat och effekter av större värde för de berörda länderna än vad som skulle kunna uppnås genom nationell verksamhet. Exempel på sådant mervärde kan vara att:

 • bygga kritisk massa
 • bygga nätverk
 • delning av data, infrastruktur och resurser
 • förstärkning av vetenskaplig spetskompetens
 • skapa samhällseffekter
 • bidra till debatt och politikiska inspel.

Programmet kommer att främja grön tillväxt i Norden baserat på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration i linje med Nordiska ministerrådets vision om ett grönt och konkurrenskraftigt Norden. Tvärvetenskapliga samarbeten inom olika områden uppmuntras.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till forskning, utveckling och innovation inom det aktuella området kan delta. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till angivna områden
 • övriga aktörer med anknytning till angivna områden

Projektkonsortiet ska bestå av deltagare från två eller flera nordiska länder, den formella sökanden (projektägaren) ska vara en nordisk forskningsorganisation och för varje finansiär som söker medel ska det i projektet finnas minst en industripartner eller deltagande behovsägare (användarorganisation).

Vi rekommenderar även sökande att ta kontakt med nordiska transmissionsnätsägare för möjligt samarbeten. Mer information om transmissionsnätsägarnas deltagande och kontaktuppgifter.

Projektet ska kunna börja senast den 15 mars 2022 och pågå upp till 36 månader. Det begärda beloppet måste ligga inom den maximala gräns som anges i budgetramen (1,2 miljon euro). Avsiktsförklaringar som uttrycker institutionellt engagemang från alla deltagande partner måste tillhandahållas tillsammans med det fullständiga projektförslaget.

För mer information läs den fullständiga utlysningstexten för erbjudandet.

Matchmaking webbinarium

Onsdag den 19 maj klockan 10.00-10.30 anordnas ett matchmaking webbinarium där du har möjlighet att presentera ditt forskningsområde och vilken kompetens du söker hos en samarbetspartner. Du har 5 minuter att presentera en förberedd pitch. 

Anmälan till matchmaking webbinarium.

Intresse för matchmaking kan också anmälas via detta formulär.

Mer information om matchmaking hittar du även hos Nordgrid.

Webbinarium för frågor

Webbinarium för frågor den 7 juni 2021.

Ansökan sker parallellt till Nordisk Energiforskning och Energimyndigheten

Sista ansökningsdagen för den nordiska och den nationella ansökan är den 16 juni 2021

Nordisk ansökan – en fullständig ansökan på engelska lämnas för hela det nordiska konsortiet på samarbetets gemensamma webbplats.

Fullständig utlysningstexten och hur man ansöker i nordisk gemensam utlysning.

Nationella ansökan – Sökande från svenska organisationer ska därutöver lämna in en separat ansökan till Energimyndigheten via e-kanalen, välj program Samspel och utlysning NordGrid. Ansökan till Energimyndigheten ska i första hand skrivas på svenska. Det är väsentligt att sökande adresserar nationella finansieringsregler utöver behörighetskriterier i nordisk utlysning.

Svensk utlysningstext och hur man gör en nationell ansökan.

Kontakt

Kontaktperson för frågor kring utlysningen är:


Utlysningsarkivet