Bidra till resurs- och energieffektiv bebyggelse

Vill du bidra till omställningen till en resurs- och energieffektiv bebyggelse för att möta klimatutmaningen och nå ett hållbart samhälle? I forsknings-och innovationsprogrammet E2B2:s sjunde utlysning välkomnar Energimyndigheten projekt som bidrar till att öka takten till hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen.

Sista dag för ansökan 2022-06-14 23:59
Utlysta medel Cirka 50 miljoner kronor

Utmaningarna som präglar bebyggelsen är komplexa, involverar många olika aktörer, på många olika nivåer. Lösningar inom området behöver samspela för att fungera och nyttjas på bästa sätt. Utlysningen har som mål att bidra med utvecklingen av ny kunskap, teknik, processer, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Här ingår resurs- och energianvändning inom den byggda miljön över hela livscykeln.

Området omfattar bostäder, lokaler, byggprocessens olika skeden, renovering, samverkan mellan byggnaders tekniska och arkitektoniska utformning, installationstekniska komponenter och energiförsörjningssystem samt brukarnas och andra aktörers drivkraft, kunskap och incitament för effektiv resurs- och energianvändning.

Vilka projekt kan få stöd?

Projekt som söker stöd ska bidra till ett eller fler av programmets fem forskningsområden:

 • Byggnaden som system
 • Byggnader i energisystemet
 • Drift, användning, människors val och vanor
 • Tekniska installationer
 • Byggnaders klimatskal

I utlysningen efterfrågas särskilt:

 • Projekt som kan bidra till ökad takt av energieffektiv renovering av befintlig bebyggelse. Det kan exempelvis vara projekt som adresserar affärsmodeller, tekniska lösningar, demonstrationsprojekt som främjar uppskalning och replikering av framtagna lösningar inom bebyggelsen.
 • Projekt som bidrar till ökad hållbarhet och robusthet i det befintliga småhusbeståndet. Det kan exempelvis vara projekt som berör energiförsörjningslösningar, energigemenskaper, digitala lösningar, ökad flexibilitet, laststyrning.
 • Projekt som adresserar vårt framtida boende och levnadssätt. Har pandemin ändrat hur vi använder våra byggnader? Finns lösningar för flexibelt nyttjande av byggnader över tid?
 • Projekt som bidrar till ny kunskap om styrmedel som verkar för att främja en resurs- och energieffektiv byggd miljö och exempelvis belyser måluppfyllnad, målkonflikter, effektivitet och legitimitet.

Det är meriterande för projekt att involvera kunskaper, metoder, terminologi och expertis från skilda vetenskapsgrenar. Exempelvis genom att i projektet inkludera beteendefrågor tillsammans med teknikutveckling för att möjliggöra att användarperspektivet beaktas.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag och branschorganisationer
 • offentlig sektor
 • forskningsinstitut
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Beslut om beviljade stöd

Ansökningar tas emot kontinuerligt och behandlas efter utlysningens stängning. 

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i oktober-december 2022. Projektet kan starta tidigast november 2022 och pågå som längst till 31 december 2024.

Webbinarium om utlysningen

Planerar du att skicka in en ansökan och vill veta mer? Under ett webbinarium den 27 april berättade vi mer om vad du ska tänka på när du ansöker. Webbinariet spelades in och kan ses i efterhand.

Se webbinariet om utlysning 7

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Ni är välkomna att kontakta oss genom att skicka epost till E2B2:s programkansli på in...@e2b2.se eller till Energimyndigheten på e2...@energimyndigheten.se. Ange E2B2 utlysning 7 i ämnesraden.

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet