Bidra till resurseffektivt byggande och boende

Nu öppnar en ny utlysning inom programmet E2B2, Forsknings- och innovationsprogrammet för Energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas forskning- och utvecklingsprojekt samt genomförbarhetsstudier inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper välkomnas särskilt.

Sista dag för ansökan 2020-02-18 23:59
Utlysta medel 25 miljoner kronor

Projekt som kan få stöd

Energimyndigheten välkomnar sökande i den fjärde utlysningen från forsknings- och innovationsprogrammet E2B2. Utlysningen omfattar cirka 25 miljoner kronor och stänger den 18 februari 2020.

Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till ökad kunskap om bebyggelsens energianvändning samt nya eller förbättrade produkter, tjänster och metoder som kan bidra till effektivare energianvändning i bebyggelsen. Programmets vision, mål och forskningsinnehåll beskrivs närmare i programbeskrivningen.

Omfattning och prioriteringar

I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område vilket beskrivs i programbeskrivningen. Tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, välkomnas särskilt.

Projekt kan tidigast starta 18 maj 2020 och som längst pågå till och med 31 december 2021. De projekt som beviljas stöd av Energimyndigheten kan som mest beviljas 4 miljoner kronor om det är ett forskning- och utvecklingsprojekt som bedöms motsvara experimentell utveckling och 500 000 kronor om det är en genomförbarhetsstudie.

Vi lägger stor vikt vid att ansökningarna:

 • Tydligt beskriver projektes genomförande i arbetspaket och vad de olika aktörerna ska utföra i projektet
 • Redogör konkreta projektmål och delmål kopplade till genomförandet
 • Utformas för att säkerställa god spridning och användning av resultaten
 • Har samfinansiering från näringslivet enligt gällande stödnivåer.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till forsknings- och innovationsprogrammet E2B2s mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolor
 • institut
 • övriga aktörer med anknytning till energieffektivisering i bebyggelsen

Projekt där olika typer av aktörer (t.ex. företag, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Hur stor andel av kostnaderna kan vi få stöd för?

Inom ramen för denna utlysning kan stöd endast beviljas till forskning- och utvecklingsprojekt som bedöms motsvara experimentell utveckling eller till projekt som avser en genomförbarhetsstudie. Hur mycket stöd varje projektdeltagare kan få beror bland annat på:

 • Hur stora stödberättigande kostnader som projektdeltagaren har
 • Om deltagaren är en icke-ekonomisk aktör eller ett företag
 • Vilken forskningskategori som projektet anses motsvara.
Typ av forskning och utveckling
Små företag
Medelstora företag
Stora företag
Icke-ekonomiska aktörer*
Genomförbarhetsstudie
70 %
60 %
50 %
100 %
Experimentell utveckling-
45 %
35 %
25 %
100 %
vid ett faktiskt samarbete
60 %
50 %
40 %
100 %

*) Till exempel universitet och forskningsinstitut.

Definition av små och medelstora företag finns beskrivet i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, bilaga 1, artikel 2. Se även kommissionens användarhandledning om definitionen av SMF-företag.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Kontakt

Energimyndigheten
Anna Pettersson anna.pet...@energimyndigheten.se, 016-544 20 37
Martin Andersson martin.a...@energimyndigheten.se, 016 – 544 21 70

IQ Samhällsbyggnad
Anna Land anna....@iqs.se, 072 - 554 46 61

Teknisk support:
ekan...@energimyndigheten.se, 016-544 22 11

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet