Bidra till utveckling av framtidens flexibla elsystem

Flexibilitet är en möjliggörare för ökad elektrifiering, mer fossilfri elproduktion och ökat engagemang i omställningen. Vill du genomföra ett projekt för att ta fram kunskap eller lösningar som bidrar till utvecklingen av flexibilitet i framtidens elsystem? Då är du välkommen att söka stöd för ditt projekt.

Sista dag för ansökan 2023-02-23
Utlysta medel Omkring 60 miljoner kronor

Vi söker projekt som bidrar till utvecklingen av flexibilitet i framtidens elsystem

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som har potential att bidra med värdeskapande flexibilitet i elsystemet. Flexibilitet som i sin tur exempelvis kan skapa utrymme i elnätet, öka priselasticiteten för el och verka för att fler användare och aktörer är och känner sig delaktiga i energiomställningen på ett resurseffektivt sätt. Projektens framtagna kunskap och lösningar ska verka för:

  • att accelerera elektrifiering på ett hållbart sätt
  • mer fossilfri elproduktionen i elsystemet
  • att fler aktörer kan bidra till ett hållbart elsystem.

Utlysningen riktar sig till projekt som tar sig an utmaningen om ökad flexibilitet oavsett typ av lösning eller kunskap. Det är viktigt att ta hänsyn till system- och/eller användarperspektiv i ansökan. Projekten ska ta fram ny kunskap om eller nya lösningar för produkter, tjänster och processer, samt policy och regelverk.

Mål för projekt som är relevanta för utlysningen kan vara, men är inte begränsade till, att projekten ska leda till:

  • att fler aktörer ska kunna eller vilja bidra med flexibilitet i elsystemet
  • förstärkning av befintliga flexibilitetslösningar eller att dessa lösningar ökar sin nytta exempelvis med hjälp av automatisering och digitalisering
  • ny kunskap om eller lösningar på exempelvis potentiella intresse- eller målkonflikter för flexibilitet i framtidens elsystem.

Notera att listan ovan är endast exempel. Alla projekt som bidrar till behovsmotiverad kunskap om flexibilitet, och alla nya lösningar som kan bidra till flexibilitet i elsystemet i enlighet med utlysningens syfte är välkomna.

Vi uppmuntrar ansökningar med tvärvetenskapliga angreppssätt kring flexibilitet. Utlysningen riktar sig särskilt till projekt där behovsägare (exempelvis nätbolag, fastighetsägare, kommunala bolag, aggregatorer, privatpersoner, teknikleverantörer, industriföretag, myndigheter etc.) deltar på ett relevant sätt, oavsett om det är som drivande, projektpart, deltagare i en referensgrupp, eller som informanter.

Vem kan söka?

  • företag
  • institut
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • organisationer från offentlig sektor.

Energimyndigheten ser positivt på projekt där olika typer av aktörer samverkar (till exempel företag, akademi och forskningsinstitut). Ta hänsyn till jämställdhet och mångfald vid sammansättning av projektgruppen. Det gäller även vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Tips! Läsa den fullständiga utlysningstexten för att skapa bästa möjliga förutsättning för att din ansökan ska prioriteras för stöd!

Viktiga datum

Projektet kan starta tidigast 1 september 2023 och som längst pågå till 1 mars 2027.

Informationsmöte 15 december via Teams

Vill du veta mer om utlysningen är du välkommen att delta på informationsmöte. Under mötet får du information om utlysningen, hur man ansöker, hur ansökningarna utvärderas och du får även möjlighet att ställa frågor. Informationen kommer att hållas på svenska.

När: 15 december 2022, klockan 12.00-13.00.
Var: Informationsmötena kommer att hållas via Teams. För att ansluta till mötet klicka på länken nedan.

Anslut till Teamsmötet

Innan du deltar i webbinariet ser vi gärna att du läser den fullständiga utlysningstexten.

Om Framtidens elsystem

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem utgör en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterad till elsystemet. Programmet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplat till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät.

Syftet med programmet är att främja omställningen mot ett hållbart energisystem genom att underlätta elektrifiering av andra sektorer och samtidigt verka för ett elsystem karaktäriserat av försörjningstrygghet, konkurrenskraft samt ekologisk och social hållbarhet.

Programmet pågår under åren 2022 till och med 2027 men kan komma att förlängas vid behov. Initialt är budgetramen 552 miljoner för hela programperioden.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Om du har frågor så når du oss genom att ta kontakt: elsystem.forskni...@energimyndigheten.se


Utlysningar

Utlysningsarkivet