Bidra till utvecklingen av en resilient och trygg elförsörjning

Du som har en idé och vill bidra till utvecklingen inom resilient och trygg elförsörjning kan nu söka stöd för projekt som syftar till att skapa innovationer och ökar kunskapen inom området.

Sista dag för ansökan 2023-02-23 23:59
Utlysta medel Omkring 40 miljoner kronor

Vi söker projekt som bidrar till utvecklingen av en resilient och trygg elförsörjning i framtidens elsystem

Det svenska energisystemet genomgår just nu stora förändringar. Samhället elektrifieras och produktionsmixen förändras och decentraliseras, vilket leder till nya utmaningar: säkerställa tillräcklighet, elsystemets stabilitet och elens kvalitet. Elsystemets komponenter digitaliseras och kopplas upp, vilket skapar nya möjligheter men också nya sårbarheter. Samtidigt påverkas Sverige av händelser i vår omvärld; klimatkris, den globala pandemin och den pågående invasionen av Ukraina.

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som har potential att bidra med resilient och trygg elförsörjning i elsystemet. Den kunskap som byggs upp och de lösningar som tas fram inom projekten kommer att kunna bidra med en tryggare och mindre sårbar elförsörjning genom att verka för en trygg hållbar elektrifiering och bidra till ett resilient elsystem.

Projekt som får stöd ska ha potential att bidra till att utlysningens syfte och programmets mål:

 • Nya och effektivare lösningar för försörjningstrygghet.
 • Kunskap om hur energitrygghet och leveranssäkerhet kan förbättras.
 • Kunskap och lösningar för stärkt säkerhet och datahantering som möjliggör ett effektivt nyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Utlysningen riktar sig till projekt som tar sig an utmaningen kring en resilient och trygg elförsörjning i framtidens elsystem. Exempel på områden (men ej exkluderande) är:

 • tillförlitlig systemdesign och drift,
 • prediktivt och optimerat underhåll,
 • säker informationshantering och robust reglering och styrning,
 • cybersäkerhet och sårbarhet i elsystem
 • ekonomiska, juridiska och beteendemässiga dimensioner av ett tryggt och resilient elsystem.

Projekten ska ta fram ny kunskap om eller nya lösningar för produkter, tjänster och processer, samt policy och regelverk. Vi uppmuntrar projekt som avser bygga kompetens eller har ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utmaningarna som utlysningen beskriver. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • institut
 • organisationer från offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.

Energimyndigheten ser positivt på projekt där olika typer av aktörer samverkan (till exempel företag, akademi och forskningsinstitut). Ta hänsyn till jämställdhet och mångfald vid sammansättningen av projektgruppen. Detta gäller även vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll samt dess mål och effekter.

Tips! Läs den fullständiga utlysningstexten för att skapa bästa möjliga förutsättningar att din ansökan ska prioriteras för stöd.

Viktiga datum

Projektet kan starta tidigast 1 september 2023 och som längst pågå till 1 mars 2027.

Informationsmöte 15 december via Teams

Vill du veta mer om utlysningen är du välkommen att delta på informationsmöte, Under mötet får du information om utlysningen, hur man ansöker, hur ansökningarna värderas och du får även möjlighet att ställa frågor. Informationen kommer att hållas på svenska.

När: 15 december 2022, klockan 12.00-13.00.
Var: Informationsmötena kommer att hållas via Teams. För att ansluta till mötet klicka på länken nedan.

Anslut till Teamsmötet

Innan du deltar i webbinariet ser vi gärna att du läser den fullständiga utlysningstexten.

Om Framtidens elsystem

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem utgör en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterad till elsystemet. Programmet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplat till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät.

Syftet med programmet är att främja omställningen mot ett hållbart energisystem genom att underlätta elektrifiering av andra sektorer och samtidigt verka för ett elsystem karaktäriserat av försörjningstrygghet, konkurrenskraft samt ekologisk och social hållbarhet.

Programmet pågår under åren 2022 till och med 2027 men kan komma att förlängas vid behov. Initialt är budgetramen 552 miljoner för hela programperioden.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl.16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Om du har frågor så når du oss genom att ta kontakt:
elsystem.forskni...@energimyndigheten.se

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet