Bidra till utvecklingen av resurs- och energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten välkomnar sökande i den sjätte utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet energieffektivt byggande och boende (E2B2). Ni som vill bidra till forskning och utveckling av ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen är välkomna att söka stöd för ert forsknings- eller utvecklingsprojekt. Nu är Mina Sidor öppet för ansökningar!

Sista dag för ansökan 2021-09-15 23:59
Utlysta medel cirka 65 miljoner kronor

Projekt som kan bidra till en energi- och resurseffektivt byggd miljö kan få stöd

Insatser inom bebyggelsen behövs för att nå långsiktiga globala energiutmaningar gällande klimat, resursutnyttjande, förnybara energisystem, flexibilitet och robusthet i energisystemen, innovation och kommersialisering. Lösningarna inom området behöver samspela för att fungera och utnyttjas på bästa sätt.

Utlysningen riktar sig till projekt som möter dessa utmaningar och kan bidra till en energi- och resurseffektivt byggd miljö. Projekten kan omfatta utvecklingen av ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen, samt system, teknik, installationer som ingår i byggnader, de människor som på olika nivåer och i olika roller ingår i olika relaterade processer.

Projektet ska ha potential att bidra till något eller några av programmets utfallsmål:

 • För den byggda miljön finns energi- och resurseffektiv teknik, verktyg, system, tjänster och metoder tillgängliga och är konkurrenskraftiga på marknaden.
 • Alla byggnader tillgodoser en god inomhusmiljö avseende temperatur, luft, ljus samt ljudmiljö.
 • Beställare har kvalitativa och praktiska beslutsunderlag som leder till energi- och resurseffektiva nybyggnationer och renoveringar.
 • Beslutsfattare har helhetliga kunskapsunderlag och fattar beslut som bidrar till en hållbar byggd miljö.
 • Marknader och regelverk kopplade till byggprocessen är effektiva och fungerar väl.
 • Sverige är en erkänd kunskapsnation och ett föregångsland inom energi- och resurseffektiv byggd miljö. Svensk innovation inom den byggda miljön ökar och exporteras globalt.  

Projekt kan starta tidigast 1 december 2021 och som längst pågå till 31 december 2024.

Utlysningen omfattar två delområden där projekten bedöms i konkurrens inom respektive delområde.

Delområde 1: Forsknings- och utvecklingsprojekt inom hela programområdet

Huvuddelen av utlysningen riktar sig till forsknings- och utvecklingsprojekt inom hela programmets område som kan bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö.

Särskilt välkomnas tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag och projekt som har samfinansiering från näringslivet.

Energimyndigheten välkomnar även ansökningar om syntesarbeten som sammanfattar och analyserar befintligt kunskapsläge och visar på kunskapsbehov inom området resurseffektiv bebyggelse.

Delområde 2: Mindre projekt med fokus på ökad kapacitet för energi- och resurseffektiv renovering

En del av utlysningen riktas mot små, korta forsknings- och utvecklingsprojekt som kan leda till en ökad kapacitet i bebyggelsesektorn för energi- och resurseffektiv renovering av befintlig bebyggelse.

Ansökan bör avse projekt som kan vara till gagn för hela bebyggelsesektorn eller branschen och därför har svårt att finna samfinansiering det kan exempelvis vara avse utveckling eller utvärdering av en nyskapande produkt, tjänst, verktyg, system eller process som har potential att öka takten för energi- och resurseffektiv renovering.

Energimyndigheten avsätter cirka 5 miljoner kronor för finansiering av mindre projekt med fokus på ökad kapacitet för energi- och resurseffektiv renovering genom så kallat stöd av mindre betydelse. I den fullständiga utlysningstexten beskrivs förutsättningarna som gäller vid stöd av mindre betydelse.

Projekten kan pågå som längst i 12 månader och Energimyndigheten kan finansiera med upp till 100 procent av projektets stödgrundande kostnader, dock maximalt 450 000 kronor.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen
 • övriga aktörer med anknytning till hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt.

Lämna in ansökan senast 15 september 2021 klockan 23.59.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i november 2021. Projektet kan starta tidigast december 2021.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor

Mer information om hur ansökningsformuläret ser ut och vilken information du behöver ta fram för din ansökan kan du läsa här.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in.

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i fullständiga utlysningstexten.

Öppen informations- och frågestund om utlysningen via Zoom

Planerar du en ansökan och vill ställa frågor om innehåll och förfarande? Vill du lyssna till information och andras frågor som ett steg i utformningen av din ansökan? Då är du välkommen att delta.

Tisdag 25 maj 2021, klockan 14:00–15:00 

Ta del av webbinariet i efterhand.

Om E2B2-programmet

Programmet Energieffektivt byggande och boende (E2B2,) har som syfte att bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö. E2B2-programmet inriktar sig på energianvändning inom den byggda miljön över hela livscykeln. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användning av energi som är relaterad till boende och brukande, renovering, och eventuell ombyggnad samt rivning. Syftet med programmet är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen.

Här kan du läsa mer om E2B2-programmet.   

Kontakt

Ni är välkomna att kontakta oss på Energimyndigheten och E2B2:s programkansli.

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen.  

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Energimyndigheten finns endast tillgänglig för frågor fram till klockan 16.00, därefter kan du inte räkna med att få hjälp och stöd.   

Energimyndigheten, Anna Pettersson, 016-544 20 37

E2B2 Progamkansli, Anna Land, 072 – 554 46 61  


Utlysningsarkivet