Bidra till utvecklingen av sjötransportsystemet

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor för forsknings-, innovations,- och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem. Sista ansökningsdag är 4 september 2018 kl. 23:59.

Sista dag för ansökan 2018-09-04 23:59
Utlysta medel Cirka 15 miljoner kronor

Med ett hållbart sjötransportsystem menar vi ett energi- och resurseffektivt sjötransportsystem som är helt baserat på förnybara drivmedel.

Utlysningens syfte är att genom samverkan mellan sjötransportsystemets aktörer utveckla nya radikala innovationer, såsom tekniska lösningar, arbetssätt, tjänster, affärsmodeller, logistiklösningar med mera som bidrar till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem och stärker svensk konkurrenskraft.

Vem kan söka?

 • Akademi
 • Forskningsinstitut
 • Offentlig sektor
 • Näringsliv

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande områden:

 • Energieffektiva fartyg – Insatser från programmet inom området kan gälla åtgärder för att reducera såväl fartygs fossila energianvändning för framdrift som för interna system. Olika typer av åtgärder för att förbättra den interna driften via automatisering, digitalisering, förändrade beteenden/arbetssätt eller förbättrade processer kan även ingå i programmet.
 • Anpassning till förnybar energi – Detta kan gälla anpassning av driv och hjälpsystem till drift med förnybara drivmedel. Eldrift ingår även i denna kategori.
 • Operationell verksamhet och system – Exempel på operationella åtgärder är ökat kapacitetsutnyttjande ombord, sänkt fart, ruttplanering och effektivt körsätt samt förbättrade kontrakt mellan rederi och last-ägare.
 • Drivkrafter till förändring – kunskap om hinder, barriärer samt vilka affärsmodeller som behövs för att åstadkomma en ökad energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi inom sjötransportsystemet samt kunskap om beteenden, både hos individer och organisationer samt drivkrafter och kapacitet för förändring av dessa.
 • Digitalisering – kunskap om vilka effekter som digitaliseringen har på sjötransportsystemet samt vilka möjligheter som finns för utveckling av nya innovativa energi- och resurseffektiva lösningar.
 • Metoder och arbetssätt – kunskap om vilka möjligheter som finns med nya innovativa metoder och arbetssätt för att uppnå en ökade energieffektivisering inom sjötransportsektorn.
 • Teknisk utveckling – tekniska åtgärder och lösningar som bidrar till ökad energieffektivisering och ökad andel förnybar energi.

Projekt som beviljas stöd inom utlysningen kan tidigast starta 1 dec 2018 och som längst pågå till 31 december 2023.

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Informationsträffar

Två informationsträffar kommer att hållas (datumen kan komma att uppdateras):

 • 29 maj i Stockholm (anmäl dig senast den 24 maj)
 • 30 maj i Göteborg (anmäl dig senast den 25 maj)

Fokus för dessa möten är att ge information om utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar. Möjlighet finns att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen.

Vill du delta? Anmäl dig till Magnus Henke.

 


Utlysningsarkivet