Biodrivmedelsprogram – Biokemiska metoder

Energimyndigheten genomför forskningsprogrammet Biodrivmedelsprogram-biokemiska metoder. I denna utlysning på totalt 50 miljoner kronor välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forsknings- områden. Sista ansökningsdag är 23 september 2015, klockan 14.00.

Sista dag för ansökan 2015-09-23
Så söker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för ansökan och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att ansöka om användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 23 september 2015, klockan 14.00

Biodrivmedelsprogram - biokemiska metoder är ett forskningsprogram för att skapa förutsättningar för en bred marknadsintroduktion av biodrivmedel producerade genom biokemiska metoder, utgående från lignocellulosa eller restprodukter.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Bedömningskriterier

Projekten kommer att bedömas efter dess överensstämmelse med programmets syfte, mål och huvudområden. Kriterier för bedömning av ett projekt är dess potential att bidra med förbättringar på ett eller flera av följande områden:

  • Energieffektivitet
  • Klimatprestanda (LCA)
  • Produktionskostnad
  • Råvarubas (kostnad och potential)

Vid utveckling och vidareutveckling av olika processteg ska ett systemperspektiv eftersträvas så att inte ett enskilt processteg optimeras på bekostnad av hela processens effektivitet.

Andra viktiga kriterier är kompetensen hos projektutförarna samt relevanta aktörers engagemang i projektet. Sökande förväntas redogöra för hur projektet passar in i redan pågående forskning i omvärlden samt projektets nyhetsvärde.

Hantering av ansökningar

Inkomna ansökningar utgör allmän handling och kan därmed bli föremål för utlämnande. Det är önskvärt att det i ansökan framgår om något i ansökan bör omfattas av sekretess.

Finansiering utgår normalt i enlighet med förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Det sammanlagda offentliga finansieringsstödet som lämnas till ett enskilt projekt får inte överskrida de i förordningen angivna procentsatserna.

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer att bedömas av programrådet för Biodrivmedelsprogram-biokemiska metoder. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd.

Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast 1 december 2015. Projekt inom programmet kan tidigast starta 1 december och som längst pågå till 2019-12-31.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet