Demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet

Energimyndigheten utlyser cirka 25 miljoner kronor för demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet. Sista ansökningsdag är 9 augusti 2016.

Sista dag för ansökan 2016-08-09
Utlysta medel Cirka 25 miljoner kronor

Regeringen ökade under 2016 stödet till solceller hos hushåll samtidigt som Energimyndigheten fick uppgiften att stödja kommersialisering och teknikutveckling inom energilager. I takt med en ökad andel distribuerad och förnybar elproduktion skapas nya möjligheter för de enskilda kunderna. Samtidigt ställer det nya krav på elnätet både lokalt och nationellt. Lokal energilagring möjliggör dels ökad kundnytta för enskilda mikroproducenter, dels för att öka effektiviteten i elsystemet. Detta kan på sikt bidra till bättre möjligheter för förnybar elproduktion samt till en ökad kundnytta generellt.

Energimyndigheten välkomnar projektförslag som fokuserar på lösningar för lokal energilagring, som bidrar till en ökad effektivitet i energisystemet samt bidrar till att öka enskilda kunders lagring av egenproducerad el. Varje projekt får maximalt ansöka om 9 miljoner kronor i stöd.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska vara av följande karaktär:

  • Utvecklingsprojekt och demonstration av nya lösningar som bidrar till att nya energilagerlösningar kan kommersialisera eller
  • forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att nya lösningar tas fram.

Projektförslag inom området lokal energilagring ska riktas mot lösningar som bidrar till:

  • Ökat incitament för mikroproduktion av el.
  • Ökad kostnadseffektivitet i energisystemet och/eller hos den enskilda kunden.
  • Tryggare energiförsörjning.
  • Förbättrat resursutnyttjande – t.ex. med beaktande av miljöfrågor kopplat till återanvändning av batterier och resurseffektivitet.

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast oktober 2016, och kan som längst pågå till 31 december 2018.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Informationsträff den 9 juni i Stockholm

Energimyndigheten anordnar ett informationsmöte den 9 juni 2016 i Stockholm. Fokus för mötet är information om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärderingen av ansökningar. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen. Dagordning och detaljer distribueras per mail.

Anmäl dig till informationsträffen till Eva Andersson senast den 2 juni. Ange "Anmälan SamspEL" i ämnesraden.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet