Demonstrationsprogram för elfordon

Energimyndighetens Demonstrationsprogram för elfordon välkomnar i denna utlysning projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är 8 oktober 2015 kl.14.00.

Sista dag för ansökan 2015-10-08
Så söker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för sökande och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar innan behörigheten beviljas.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 8 oktober 2015 kl.14.00.

Utlysningens övergripande syfte är att skapa och förmedla den kunskap som behövs för att förstå vilka metoder, vilken teknik och vilka incitament som praktiskt kan användas i Sverige för att underlätta en storskalig elfordonsintroduktion.

I denna utlysning ser vi gärna forsknings- och demonstrationsprojekt med koppling till:

  • Demonstrationsinsatser, studier och analyser av kommersiella elfordon med hög användningsgrad/drifttid inom vägtrafik, sjöfart och området för arbetsmaskiner
  • stadsplanering för laddfordonsanvändning
  • laddfordonens roll i glesbygd
  • konsekvenser av elcyklars införande med fokus på nya beteenden, risker och möjligheter

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Programmets syfte är att ur ett användarperspektiv identifiera samt om möjligt undanröja barriärer för en storskalig introduktion av elfordon på den svenska marknaden. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur resultatet från projektet ska tillgodogöras samhället.

Bedömningskriterier

Bedömning av ansökningar kommer att ske i enlighet med programmets programbeskrivning. Övergripande kriterier vid bedömning av ett projekt är dess överensstämmelse med programmets syfte, mål samt forsknings-, utvecklings- och teknikområden.

Observera att stöd till företag omfattas av EU:s statsstödsregler, se förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Om bidrag från en annan offentlig finansiär beviljas för samma eller liknande ändamål som i ansökan, ska detta snarast anmälas till Energimyndigheten.

Sökande bör vara medveten om att projekt som rör forskning och/eller demonstrationer som redan gjorts inom programmet och/eller inom annat program på Energimyndigheten inte kommer att beviljas medel. Detta i enlighet med Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Information om vilka projekt som finns inom programmet kan sökas i projektdatabasen på Energimyndighetens webbplats. Välj "Avancerad sökning", programområde "Transporter, forskningsprogram" och aktuellt program "Demonstrationsprogrammet för elfordon".

Informationsträff

En kort informationsträff gällande utlysningens inriktning och ansökningsförfarande kommer att hållas i Energimyndighetens lokaler den 1 september kl 13:00 till 15:00 på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Mer information om träffen kommer att annonseras på Energimyndighetens hemsida.

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer att bedömas av programrådet för Demonstrationsprogrammet för elfordon. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd.

Slutgiltigt beslut fattas därefter av Energimyndigheten, (tidigast i januari 2016). Projekt inom programmet kan tidigast starta 2016-01-01 och som längst pågå till 2017-12-31.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet