Demonstrationsprogrammet för elfordon

Energimyndighetens Demonstrationsprogram för elfordon välkomnar i denna utlysning projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är 6 april 2016 kl.14.00.

Sista dag för ansökan 2016-04-06
Utlysta medel 15 miljoner

Utlysningens övergripande syfte är att skapa och förmedla den kunskap som behövs för att förstå vilka metoder, vilken teknik och vilka incitament som praktiskt kan användas i Sverige för att underlätta en storskalig elfordonsintroduktion.

I denna utlysning ser vi gärna forsknings- och demonstrationsprojekt med koppling till:

  • Demonstrationsinsatser, studier och analyser av kommersiella elfordon med hög användningsgrad/drifttid inom vägtrafik, sjöfart och arbetsmaskiner. Exempel kan vara: taxi, budtjänster, godstransporter och arbetsmaskiner.
  • Demonstrationsinsatser, studier och analyser av elektrifierad påbyggnadsutrustning på eldrivna fordon för att öka användningsområden för elfordon.
  • Stadsplanering för laddfordonsanvändning, både för lätta och tunga fordon.
  • Laddfordonens roll på landsbygden, t.ex. belysa förutsättningarna för att använda el som drivmedel. Är det en fördel att el i stort sett finns överallt? Om så, går den att kvantifiera?
  • Elcyklar och dess tillämpning i samhället. Överflyttningseffekter är särskilt intressanta att inkludera.
  • Hur kan laddinfrastrukturen optimeras med avseende på kostnad och effekter på introduktionen av elfordon?
  • Utökade insatser med högt tillkommande värde i genomförda eller pågående projekt.
  • Bilförsäljarens roll i introduktionen av elfordon. Hur ser argumenten för och emot elfordon ut? Hur ser argumenten för elbilar kontra laddhybrider ut?

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Programmets syfte är att ur ett användarperspektiv identifiera samt om möjligt undanröja barriärer för en storskalig introduktion av elfordon på den svenska marknaden. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur resultatet från projektet ska tillgodogöras samhället.

Bedömningskriterier

Bedömning av ansökningar kommer att ske i enlighet med programmets programbeskrivning. Övergripande kriterier vid bedömning av ett projekt är dess överensstämmelse med programmets syfte, mål samt forsknings-, utvecklings- och teknikområden. Observera att stöd till företag omfattas av EU:s statsstödsregler, se förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Om bidrag från en annan offentlig finansiär beviljas för samma eller liknande ändamål som i ansökan, ska detta snarast anmälas till Energimyndigheten.

Sökande bör vara medveten om att projekt som rör forskning och/eller demonstrationer som redan gjorts inom programmet och/eller inom annat program på Energimyndigheten kommer att ges en lägre prioritering. Information om vilka projekt som finns inom programmet kan sökas i projektdatabasen.  Välj "Avancerad sökning", programområde "Transporter, forskningsprogram" och aktuellt program "Demonstrationsprogrammet för elfordon".

Så ansöker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för sökande och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar innan behörigheten beviljas.

Informationsträff

En kort informationsträff gällande utlysningens inriktning och ansökningsförfarande kommer att hållas i Energimyndighetens lokaler den 5 februari kl. 10.00–12.00 på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Närmare information om träffen kommer att annonseras på Energimyndighetens hemsida.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 6 april 2016 kl.14.00.

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer att bedömas av programrådet för Demonstrationsprogrammet för elfordon. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd. Slutgiltigt beslut fattas därefter av Energimyndigheten, (tidigast i juni 2016). Projekt inom programmet kan tidigast starta 1 juli 2016 och som längst pågå till 30 juni 2018.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet