Design för energieffektiv vardag

Vill du få finansiering för att utveckla energismarta tjänster och produkter? Nu kan du söka stöd från programmet Design för energieffektiv vardag. Energimyndigheten välkomnar sökande i den fjärde utlysningen av programmet.

Sista dag för ansökan 2019-09-17
Utlysta medel 20 miljoner kronor

Det finns en stor utmaning i att engagera människor i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Det ska vara enkelt att leva energieffektivt och bidra till ett hållbart samhälle. Vi anser att ett designtänkande i kombination med beteendevetenskap är en viktig nyckel för att stärka individens roll och påverkan i förändringen.

Programmet Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design- och beteendevetenskap.

Denna utlysning välkomnar projektförslag som använder sig av design- och beteendevetenskap för att ta fram affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster som bidrar till energisystemets omställning.

Varför design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen. Energiforskning och innovation som använder sig av design och beteendevetenskap kan möjliggöra tjänster och produkter som överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteenden.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till energisystemets omställning inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden.
Det kan till exempel vara:

  • företag och designbyråer
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors designkunskap, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner institut med anknytning till området
  • övriga aktörer med anknytning till området

Projekt där olika typer av nationella och internationella aktörer (företag, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgrupp, projektets innehåll, projektets genomförande, samt i dess mål och effekter.

Vad kan man söka finansiering för?

Finansiering kan sökas för projekt inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och innovation och teknik för resurseffektivitet, det kan exempelvis vara:

  • Projekt som utvecklar nya energismarta tjänster eller produkter.
  • Projekt som bygger upp kunskap inom områdena energi, design och beteende för att öka individers och gruppers möjlighet att själva påverka och bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.
  • Demonstrationsprojekt som testar och demonstrerar en energieffektiv lösning.
  • Kommersialiseringsfrämjande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som ska leda till att en produkt eller tjänst börjar säljas på marknaden.

Mål för Design för energieffektiv vardag

Programmet har två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetensInnovation och teknik för resurseffektivitet  Denna utlysning välkomnar projektförslag, inom båda områdena, som bidrar till att uppnå programmålen.

När kan jag söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar mellan den 19 juni och den 17 september 2019, kl. 23.59. Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta den 4 november 2019 och som längst pågå till och med den 31 december 2021.

Hur ansöker jag?  

Du ansöker via Energimyndighetens ansökningssystem E-kanalen. Kom ihåg att ansöka om inloggningsuppgifter i god tid innan du ska fylla i ansökan. Ett tips är också att ladda ned Word-filen Mall för att förbereda ansökan där du kan förbereda din ansökan. När du är klar kan du sedan klippa över varje del till E-kanalen.

Innan ansökan skickas in till Energimyndigheten ska du som söker ta del av:

För mer information

Mer information om programmet finns på: www.designforenergi.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet