Design för energieffektiv vardag

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet - Design för energieffektiv vardag. Programmet är tvärvetenskapligt där energi-, design- och beteendeområden kombineras för att ta fram kunskap, kompetens, tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på ett designtänkande. Den här första utlysningen välkomnar projektförslag som kan ge individer och grupper större möjligheter till att själva bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Sista dag för ansökan 2018-05-17
Målgrupp

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området där energi, design och beteendevetenskap möts.

Utlysta medel Cirka 15 miljoner kronor
Så söker du

Ansök i E-kanalen.

Syftet med programmet Design för energieffektiv vardag är att bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till, men även påverka och stärka, sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Det moderna livet har ett högt tempo där vi dagligen rör oss mellan olika platser och nyttjar olika transportmedel. Våra val har direkta och indirekta energi- och hållbarhetskonsekvenser baserade på hur vi nyttjar våra byggnader, hur vi reser, vad vi handlar, vad vi äter med mera. Människors beteenden och livsstilar utgör därmed en viktig roll för att effektivisera energianvändningen och för att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor.

Det finns dock ett gap mellan den rent tekniskt beräknade potentialen för att uppnå ett hållbart energisystem och det faktiska utfallet då tekniken, lösningarna och policyinsatserna har genomförts. Det kan bero på att människors beteende och preferenser inte alltid är i samklang med teknikens funktioner, de befintliga styrmedlen och incitamenten, eller marknadens utbud av lösningar.

Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter kan möjliggöra att funktionalitet på produkter och lösningar, men även utformningen av styrmedel, överensstämmer med människors faktiska behov, vanor, beteenden och preferenser.

Denna utlysning adresserar programmets samtliga inriktningar och kan ge stöd till forsknings-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt, samt stödja aktiviteter som syftar till kommersialisering, internationalisering och ett ökat nyttiggörande.

Målgrupp

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området där energi, design och beteendevetenskap möts.

Målgruppen inkluderar exempelvis företag, designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolors design-, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut med anknytning till området. Projekt där olika typer av nationella och internationella aktörer samverkar är särskilt prioriterade.

Mer om ansökan

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning. En bilaga om plan för kommersialiseringsfrämjande aktiviteter ska bifogas till ansökan om projektet siktar på kommersialisering. Stöd till kommersialiseringsfrämjande aktiviteter kan i denna utlysning endast ges till små och medelstora företag. Alla vetenskapliga artiklar ska publiceras i journaler inom projektområdet som erbjuder möjligheter till att publicera öppen tillgång (open access) eller resultaten ska göras tillgängliga på annat sätt.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-06-30 och som längst pågå till 2021-12-31.

Sista ansökningsdag är 2018-05-17 kl. 24.00. Telefonsupport kan inte ges efter kl. 16.00.


Utlysningsarkivet