Energi- och klimatomställning i offentlig sektor

Vill du utveckla arbetet med energi- och klimatfrågor inom offentlig sektor? Nu kan du söka stöd från programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Stödet har fokus på att utveckla offentlig sektors organisatoriska förmåga att arbeta med frågor som rör energi- och klimatomställningen.

Sista dag för ansökan 2019-04-24 12:00
Utlysta medel 25 miljoner kronor

Vem kan ansöka om stöd?

Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer på lokal eller regional nivå, såsom kommun, landsting, regionala energikontor, aktörer med regionalt utvecklingsansvar eller länsstyrelser. Vi ser gärna sökanden som tidigare inte blivit beviljade medel från programmet under perioden 2018–2020.
Intresseorganisationer, akademi eller näringslivet har inte möjlighet att ta del av stödet inom ramen för denna utlysning, men får gärna vara med i genomförandet av projekten.

Vad kan jag söka stöd för?

Projekt som kan få stöd ska ha fokus på utvecklande processer, samverkansformer och arbetssätt för att omsätta beprövade erfarenheter och kunskap i praktisk tillämpning. Det kan även inkludera projekt som syftar till att ta fram och implementera besluts- och kunskapsunderlag eller vägledningar, för att ge stöd till evidensbaserade och effektiva insatser.

Projekt som kan få stöd

Projekt som kan få stöd ska ha fokus på processer, arbetssätt, metoder och/eller analysverktyg och vägledningar i syfte att åstadkomma ökad förmåga att arbeta med frågor som rör energi- och klimatomställning i offentlig sektor - från ledningsnivå till operativ verksamhet. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i vetenskaplig grund eller tidigare beprövad erfarenhet.

Vi ser gärna projekt, som utifrån Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Lagen om offentlig upphandling, omfattar exempelvis:

  • Offentlig upphandling av energi- och resurseffektiva varor och tjänster hela vägen från beställare till uppföljning och utvärdering.
  • Miljöbalkens tillämpning för ökad energihushållning och användning av förnybara energikällor.
  • Plan- och bygglagens tillämpning för ökat fokus på energiomställning och minskad klimatpåverkan hela vägen från översiktsplanering till detaljplanering, strategier och bygglov.

Vi ser också gärna projekt som utvärderar och aggregerar erfarenheter från tidigare insatser som rör exempelvis planeringsprocessen, ett mer transporteffektivt samhälle och offentlig upphandling för att sedan sammanställa och tillgängliggöra det för bredare spridning till offentliga aktörer.

Webbinarium om hur du söker stödet

Den 13 mars och 19 mars hölls två webbinarium om utlysningen och om hur du gör för att söka stödet. Här kan du titta på inspelningen i efterhand.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet