Energieffektiva fordon

Energimyndigheten utlyser ca 30 miljoner kronor inom forsknings­programmet Energieffektiva fordon. Programmet har inriktningen energieffektiva, fossiloberoende fordon och arbetsmaskiner med låg miljö- och hälsopåverkan. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är 19 september 2016 kl. 14.00. 

Sista dag för ansökan 2016-09-19 14:00
Utlysta medel Ca 30 miljoner kronor
Förordning

Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

EU-kommissionens förordning (EU) nr 651/2014

Så söker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

Programmet Energieffektiva fordon ska vara sammanhållande för Energimyndighetens akademiska forskningsprojekt inom i första hand området vägfordon men även till exempel arbetsmaskiner omfattas. Programmets vision ur ett tjugoårigt perspektiv är att tillsammans med andra - nationella och internationella - aktörers satsningar inom området åstadkomma radikalt energieffektivare samt fossiloberoende fordon och arbetsmaskiner.

Please click here for a call description in English.

Programmet Energieffektiva fordon ska initiera och stödja tvärvetenskaplig svensk forskning av visionär fordons­teknik baserad på dagens teknik eller helt nya koncept. Detta gäller även humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt som tar fram kunskap som kan leda till energieffektivare fordon.

Programmets övergripande mål är att bygga upp kunskap inom, för fordons- och arbetsmaskinsområdet, strategiska områden genom att stödja riktad forskning vid svenska universitet och högskolor.

Projekt inom hela programmets bredd välkomnas

Utlysningen är öppen för ansökningar mot hela programmets bredd så som det beskrivs i utlysningstexten.

Följande ämnen och frågeställningar är, utan inbördes rang­ordning, exempel på angelägna forskningsområden för denna utlysning:

  • El-, elhybrid-, laddhybrid- och andra hybridfordon och arbetsmaskiner inklusive sådana med bränsleceller
  • Aerodynamik, tillämpning av lättvikt, förnybara och återvunna material samt annan teknik för att minimera fordonens och arbetsmaskinernas energi­användning
  • Livscykelanalys (LCA) och hållbart resursutnyttjande
  • Sociala och affärsmässiga drivkrafter för framtagande och implementering av ny fordonsteknik

Varje projekt får maximalt ansöka om 9 miljoner kronor i stöd.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 15 november 2016 och som längst pågå till 31 december 2019.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet